İklim Değişikliği Ve Paris Söz­leş­mesi

Reklam
Reklamı Gizle

İklim dünya ça­pın­da, hızlı ve yoğun bir bi­çim­de de­ği­şi­yor. Bu de­ği­şik­li­ğin geri dön­me­si de pek müm­kün gö­rün­mü­yor.
Geç­ti­ği­miz yüz­yıl­da, sı­cak­lık­ta 0,5 °C’lik bir artma, deniz se­vi­ye­sin­de bu yüz­yı­lın ba­şın­dan beri 20 cm’ lik bir artma, , orta en­lem­ler­de­ki yağış mik­ta­rın­da artma ve dün­ya­nın bazı böl­ge­le­ri­ne yağış mik­ta­rın­da azal­ma ve ku­rak­lık, ge­le­ce­ği­mi­ze ışık tu­tu­yor.
Önü­müz­de­ki dö­nem­de ya­şa­na­bi­lecek 1,5-2,0 de­re­ce­lik kü­re­sel ısın­ma­da sıcak hava dal­ga­la­rı­nın ar­ta­ca­ğı, sıcak mev­sim­le­rin daha uzun, soğuk mev­sim­le­rin daha kısa ola­ca­ğı, sı­cak­lı­ğın art­ma­sı­nın doğal afet­le­ri de ar­tı­ra­ca­ğı ko­nu­sun­da bilim adam­la­rı bir­çok r
apor sun­muş­lar.
Son yıl­lar­da bu rapor edi­len du­rum­la­rı sıkça ya­şa­ma­ya baş­la­dık.
Bir­çok böl­ge­de daha yoğun ya­ğış­lar ile sel­ler ve taş­kın­lar ya­şa­nı­yor; daha yoğun ku­rak­lık da ka­pı­da.
Hü­kü­met­le­ra­ra­sı İklim De­ği­şik­li­ği Pa­ne­li’nin (IPCC) ya­yım­la­dı­ğı ra­po­ra göre, kıyı böl­ge­le­ri 21. yüz­yıl bo­yun­ca deniz se­vi­ye­si­nin sü­rek­li yük­se­lecek ve bu yük­sel­me­nin et­ki­siy­le de alçak alan­lar­da daha sık ve şid­det­li kıyı sel ve taş­kın­la­rı ile kıyı eroz­yo­nu gö­rü­lecek. Bütün dünya bun­dan et­ki­le­necek.
“Bizde de delta ova­la­rı, kıyı ova­la­rı… Özel­lik­le Çu­ku­ro­va, Bafra, Çar­şam­ba gibi Büyük Men­de­res, Küçük Men­de­res, Gediz, Enez Del­ta­sı gibi bun­lar hep sular al­tın­da ka­la­bi­lecek yer­ler­dir.”
Fosil yakıt kul­la­nı­mı, or­man­sız­laş­ma, ta­rım­sal fa­ali­yet vb. do­ğa­da in­sa­noğ­lu­nun neden ol­du­ğu et­kin­lik­ler, özel­lik­le sa­na­yi dev­ri­miy­le bir­lik­te, metan, kar­bon­di­ok­sit gibi doğal sera gaz­la­rı emis­yon­la­rın­da önem­li öl­çü­de ar­tı­şa neden ol­muş­tur.
At­mos­fer­de sera gaz­la­rı emis­yon­la­rın­da mey­da­na gelen bu artış doğal sera et­ki­si­nin bo­zul­ma­sı­na ve at­mos­fe­rin ısın­ma­sı­na neden olmuş ve ol­ma­ya da devam et­mek­te­dir.
12 Ara­lık 2015 ta­ri­hin­de Paris’te dü­zen­le­nen 21.
Ta­raf­lar Kon­fe­ran­sı’nda 195 ül­ke­nin ona­yıy­la kabul edi­len ilk ulus­la­ra­ra­sı ve yasal bağ­la­yı­cı­lı­ğa sahip iklim an­laş­ma­sı im­za­lan­mış bu an­laş­ma ve alı­na­cak ted­bir­ler ile dün­ya­da­ki emis­yon, sera gazı sa­lı­nı­mı, metan gazı ve vs. se­vi­ye­si dü­şü­rü­lecek ve ile­ri­de gö­rü­lecek fe­la­ket­ler ön­le­necek ya da er­te­le­ne­cek­ti.
Tür­ki­ye de söz­leş­me­yi im­za­la­mış­tı ama ge­çer­li hale gel­me­si için ge­rek­li olan mec­lis onayı ger­çek­leş­ti­ril­me­miş­ti.
Sebep ola­rak da söz­leş­me ile dün­ya­da­ki ül­ke­ler 4 gruba ay­rı­lı­yor ve Tür­ki­ye ge­liş­miş/ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler sı­nı­fın­da gös­te­ril­me­si ne­de­ni ile ya­pı­la­cak yar­dım­lar­dan mah­rum ka­lı­yor­du.
Şimdi ise onay­la­ma ka­ra­rı alın­mış du­rum­da.
Ne de­ğiş­ti onu sa­nı­rım mec­lis gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da an­la­ya­ca­ğız. Ancak Tür­ki­ye’nin kü­re­sel ısın­ma­dan en çok et­ki­le­nen ve et­ki­le­necek ül­ke­ler­den ola­ca­ğı kesin.​
Zira hem mev­sim de­ği­şik­lik­le­ri hem de ya­şa­nan doğal ola­rak bil­di­ği­miz afet­ler art­mış du­rum­da.​
Tarım ül­ke­si ol­ma­mız da ge­le­cek­te daha da et­ki­le­ne­ce­ği­mi­zi gös­te­ri­yor.
En önem­li et­ki­le­rin­den bi­ri­si de bu­gün­ler­de bence daha çok ayak ses­le­ri­ni duy­du­ğu­muz ile­ri­de daha yoğun ya­şa­ca­ğı­mız iklim de­ği­şik­li­ği, açlık ve ku­rak­lık­tan kay­nak­la­na­cak göç dal­ga­sı ola­cak.
Bun­la­rı ya­zar­ken,bazı çev­re­ler­ce komp­lo te­oris­ye­ni ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ki­şi­le­rin yaz­dı­ğı Ko­ro­na ,aşı ,5G, Tarım ve gıda ürün­le­ri üze­rin­den ya­pı­la­cak sa­vaş­lar,Dünya Nü­fu­su­nu azalt­ma ça­ba­la­rı ve Bill Gates ve eşi Me­lin­da Gates, 2009 yılı de­ğer­len­dir­me mek­tup­la­rın­da inek­le­rin gaz sa­lı­nı­mı­nın, sera gaz­la­rın %24’lük pay oluş­tur­ma­sın­da et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
Kü­re­sel ısın­ma­nın ne­de­ni ola­rak gös­ter­me­si­nin ar­dın­dan ya­yın­la­nan ki­ta­bın­da Yapay Et üre­ti­mi ko­nu­sun­da­ki ıs­rar­lı beyan ve ta­lep­le­ri kafa ka­rış­tır­mı­yor değil.
Ay­rı­ca dün­ya­da İklim de­ği­şik­li­ği­nin en önem­li ne­de­ni kar­bon gazı emis­yo­nun­da başı çeken ül­ke­ler­den Avust­ral­ya ve Çin, IPCC ra­po­ru­na kar­şın iklim po­li­ti­ka­sın­da de­ği­şik­lik yap­ma­ya­cak­la­rı­nı açık­la­ma­la­rı, ABD’ nin 2020 yı­lın­da söz­leş­me­den çe­kil­me­si daha sonra baş­kan­lı­ğa gelen
“Kü­re­sel­ci” baş­ka­nın tek­rar söz­leş­me­ye dön­me­si de ya­şa­nan ve kafa ka­rış­tır­ma­ya­cak tür­den şey­ler değil….
Ge­re­ke­ni yapıp ama onay­la­ma ko­nu­sun­da çe­kin­ce gös­te­ril­me­si gö­rü­şü­mü dile ge­ti­rip kayıt al­tı­na ala­rak ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­rim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir