DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Reklam
Reklamı Gizle

De­ğer­li dost­lar,
Uzun yıl­lar­dır şeh­ri­miz­de avu­kat ola­rak görev yap­mak­ta­yım. Bir­çok in­san­la kar­şı­la­şı­yo­ruz, dert­le­ri­ni din­li­yo­ruz. Diğer hu­kuk­çu ar­ka­daş­la­rı­mız­la çözüm üret­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.Top­lu­mun her türlü derdi bizim ko­nu­muz.​Aile so­run­la­rı, ala­cak ve­recek so­run­la­rı , ev yap­tı­rır in­şa­at so­ru­nu ,tamir yap­tı­rır mal­ze­me alır bozuk çıkar tü­ke­ti­ci so­ru­nu,ceza so­run­la­rı,sağ­lık sis­te­mi ile il­gi­li so­run­la­rı …. Vel­ha­sıl ana kar­nı­na düş­tü­ğü za­man­dan hak eh­li­ye­ti ile baş­la­yan, ölü­mün­den sonra miras me­se­le­si­ne kadar ak­lı­nı­za gelen her şey…
Dert­li, prob­lem­li en önem­li­si in­san­la direk mu­ha­tap ol­du­ğu­nuz için işi­miz zor­dur. Ay­rı­ca çoğu zaman her iş bit­tik­ten sonra avu­ka­ta baş­vu­ru ya­pıl­dı­ğı için işi­miz ger­çek­ten zor­dur, saç be­yaz­la­tır. Ama en zoru in­san­la­rı doğru bil­di­ği yan­lış­lar­dan uzak­laş­tır­mak­tır. Çünkü bizde her­kes tek­nik di­rek­tör,dok­tor,avu­kat hatta Cum­hur­baş­ka­nı­dır.
Bugün ve iler­le­yen za­man­lar­da biraz doğru bil­di­ği­miz yan­lış­lar­dan bah­se­de­ce­ğim. Bugün Aile Hu­ku­kun­da doğru bil­di­ği­miz yan­lış­lar­dan baş­la­ya­lım.
1. Eşim bo­şan­ma da­va­sı açmış ama ben bo­şan­mak is­te­mi­yo­rum bo­şa­ya­maz­lar değil mi? Yan­lış
-Bo­şan­ma da­va­sın­da kimin bo­şan­ma­yı is­te­yip is­te­me­di­ği­nin önemi yok­tur. Ku­sur­suz ya da daha az ku­sur­lu eş aç­tı­ğı dava da karşı ta­ra­fın bo­şan­ma­ya el­ve­riş­li ku­sur­la­rı­nı ispat et­ti­ğin­de mah­ke­me bo­şan­ma­ya karar verir.
2.​Taraflar­dan biri bo­şan­mak is­te­mez­se dava sü­re­si uzar mı? Yan­lış
-Dava sü­re­si­nin bu is­tek­le bir il­gi­si yok­tur. Bo­şan­ma ta­le­bin­de bu­lu­nan ta­ra­fın haklı ol­du­ğu ke­sin­leş­miş­se kısa sü­re­de karar çı­ka­cak­tır.
3. Bo­şa­nan eş­le­rin bütün mal­la­rı bo­şan­ma ile bir­lik­te yarı ya­rı­ya bö­lüş­me hakkı ka­za­nır? Yan­lış
-Bo­şa­nan eş­le­rin ev­li­lik ta­ri­hi, ev­le­nir iken ya da daha son­ra­dan hangi mal re­ji­mi­ni kabul et­tik­le­ri­ne göre durum de­ği­şir. Ay­rı­ca 2002 yılı son­ra­sı ve resmi mal re­ji­mi­ni be­nim­se­miş­ler­se bile, ta­raf­la­rın şahsi mal­la­rı (Miras yolu ya da kar­şı­lık­sız ka­za­nı­lan mal­lar ve şahsa özel eşya ve mal­lar pay­la­şım dı­şı­dır).
4.İki evi­miz var ikisi de eşi­min üs­tü­ne ka­yıt­lı bo­şan­ma son­ra­sı biri benim biri onun ola­cak değil mi? Yan­lış
-So­mut ola­rak iki da­ire­si olan çif­tin bo­şan­ma­sın­da bir daire bir eşe, diğer daire diğer eşe ve­ril­me­mek­te­dir. Üze­ri­ne gay­ri­men­kul olan eşe mah­ke­me­ce be­lir­le­nen be­de­lin ½ sini öde­me­si ko­nu­sun­da karar ve­ri­lir.
5. Eşim­le yak­la­şık 5 yıl­dan faz­la­dır bir araya gel­me­dik uzun süre bir araya gel­me­mek­ten do­la­yı bo­şan­ma­ya karar ve­ri­lir değil mi? Yan­lış
-Bo­şan­ma se­bep­le­rin­den her­han­gi bi­riy­le açıl­mış bu­lu­nan da­va­nın red­di­ne karar ve­ril­me­si ve bu ka­ra­rın ke­sin­leş­ti­ği ta­rih­ten baş­la­ya­rak üç yıl geç­me­si hâ­lin­de, her ne se­bep­le olur­sa olsun ortak hayat ye­ni­den ku­ru­la­ma­mış­sa ev­li­lik bir­li­ği te­mel­den sar­sıl­mış sa­yı­lır ve eş­ler­den bi­ri­nin is­te­mi üze­ri­ne bo­şan­ma­ya karar ve­ri­lir. Yani önce açıl­mış ve red­de­dil­miş bir dava ola­cak, bu red ka­ra­rı ke­sin­le­şecek ve bu ke­sin­leş­me ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç yıl ge­çecek ve bu üç yıl içe­ri­sin­de ye­ni­den bir araya (ev­li­lik bir­li­ği kurma açı­sın­dan) ge­lin­me­yecek.
6. Ço­cu­ğu mah­ke­me 7 ya­şı­na kadar an­ne­ye 7 ya­şın­dan sonra ba­ba­ya verir. Yan­lış
Mah­ke­me ço­cu­ğun ve­la­ye­ti­ni ve­rir­ken anne ve ba­ba­dan han­gi­si­nin ço­cu­ğa daha iyi ba­ka­ca­ğı­nı göz önün­de bu­lun­du­rur. Ve­la­yet ka­ra­rın­da önem­li olan eşler değil ço­cu­ğun ge­le­ce­ği­dir. An­ne­ye ya da ba­ba­ya ver­mek için bir yaş be­lir­len­me­miş olup is­tis­na­la­rı gö­rül­mek­le bir­lik­te anne ba­kı­mı­na ih­ti­ya­cı olan yaş­ta­ki ör­ne­ğin em­zik­li ço­cuk­lar­da ka­nun­da değil ama ter­ci­hen anne ön­ce­li­ği var­dır.
İler­le­yen za­man­da devam etmek üzere sağ­lı­cak­la kalın!…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir