Kor­tu­lu’da Pek­mez Festivali Dü­zen­lendi

Reklam
Reklamı Gizle

Kır­şe­hir’e 18 ki­lo­met­re, Kı­zı­lır­mak’a da 4 ki­lo­met­re uzak­lık­ta olan mer­ke­ze bağlı Kor­tu­lu Köyü “1.​Kor­tu­lu Pek­mez Fes­ti­va­li­ni” 03.10.2021 ta­ri­hin­de umu­la­nın üs­tün­de ka­tı­lım­la güzel bir et­kin­li­ğe imza at­mış­lar­dır.
Bir za­man­lar 300 ha­ne­lik köy şimdi 30 ha­ne­ye düş­müş­tür. 100 ü aşkın va­tan­daş ya­şa­mak­ta­dır. Bağ­la­rı ve üzümü,pek­me­zi ile ün yapan Kor­tu­lu Kö­yün­den olan KIY­ŞAD (Kır­şe­hir Ya­zar­lar ve Şa­ir­ler Der­ne­ği­nin ku­ru­cu üye­le­rin­den olan geç­miş yıl­lar­da der­nek baş­kan­lı­ğı yapan şair, ozan İsa ER­DO­ĞAN’ ın gi­ri­şim­le­ri ve köyün genç muh­ta­rı Ömer PİROĞLU’nun des­tek­le­ri ile bu fes­ti­val ger­çek­leş­miş­tir.
Saat 12.00 de baş­la­yan bu fes­ti­val­de ozan­lar ve şa­ir­ler şi­ir­le­riy­le, ozan­la­rın çalıp söy­le­dik­le­ri tür­kü­ler­le güne dam­ga­la­rı­nı vur­muş­lar­dır.
Pek­mez fes­ti­va­li­ne ,Vali yar­dım­cı­sı,Ercan ATEŞ, Kor­tu­lu Kö­yün­den olan Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Se­la­hat­tin EKİCİOĞLU,be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­la­rı; Nuri ARAZ,Tun­cay POLAT, Hamza ÇAM, Osman UÇAR ile Sa­rı­yah­şi Be­le­di­ye Baş­ka­nı,İl Kül­tür Müdür Yar­dım­cı­sı; Eyüp TEMUR,Arif EKİCİ ile çok sa­yı­da da­vet­li­ler ka­tıl­mış­lar­dır.
Kır­şe­hir Ya­zar­lar ve Şa­ir­ler Der­ne­ği (KIY­ŞAD) ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len pek­mez fes­ti­va­li­ne ka­tı­lı­mın yük­sek ol­ma­sı dik­kat çe­ker­ken,pek­mez ya­rış­ma­sı­na 45 ya­rış­ma­cı ka­tıl­mış­tır. 5 ki­şi­lik jüri ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­len pek­mez­ler de­ğer­len­di­ri­lip de­re­ce­ye giren 3 ba­ya­na birer çey­rek altın he­di­ye edil­miş­tir.
Pek­mez fes­ti­va­lin­de su­nu­cu­lu­ğu yapan Kıy­şad üye­le­rin­den şair, ti­yat­ro­cu Sait SAR­GIN,et­kin­li­ği do­yu­ru­cu hale ge­tir­miş­tir.Kıy­şad Baş­ka­nı Er­tuğ­rul ÖCAL,Kül­tür Müdür Yar­dım­cı­sı Eyüp TEMUR ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Se­la­hat­tin EKİCİOĞLU birer ko­nuş­ma yap­mış­lar­dır.
Prog­ram şa­ir­le­rin oku­duk­la­rı şi­ir­ler­le ve ozan­la­rın tür­kü­le­riy­le iz­le­yen­ler­de izler bı­rak­mış­tır. Kıy­şad üye­le­rin­den Şair, Yazar, Araş­tır­ma­cı Ga­ze­te­ci Ali AYDEMİR, “Mucur’lu Şa­ir­ler ve Ya­zar­lar An­to­lo­ji “ki­tap­la­rın­dan pro­to­kol de bu­lu­nan­la­ra ki­tap­la­rı­nı he­di­ye et­miş­tir.
Yine Kıy­şad üye­le­rin­den şair Meh­met ZABAH, “Gönül Def­te­ri, Çakır Gözlü” ki­tap­la­rın­dan he­di­ye et­miş­tir.Et­kin­li­ğe ka­tı­lan­la­ra, Kıy­şad ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan birer pla­ket pek­mez­ler­den he­di­ye edil­miş­tir.
Kor­tu­lu hal­kın­dan ba­zı­la­rı ye­tiş­tir­dik­le­ri sebze ve mey­ve­le­ri ha­zır­la­nan stant­lar­da ser­gi­le­miş­ler­dir.Mi­sa­fir­le­re öğ­le­den sonra yemek ikram edil­miş­tir.
Kıy­şad’ın eski baş­kan­la­rın­dan olan Kor­tu­lu kö­yü­nün ozanı İsa ER­DO­ĞAN’na, genç köy muh­ta­rı Ömer PİROĞLU’ na, Kıy­şad baş­ka­nı Er­tuğ­rul ÖCAL’a Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ve et­kin­lik­te eser­le­ri­ni ser­gi­le­yen tüm şa­ir­le­re ve ozan­la­ra te­şek­kür edi­yo­ruz.
Umu­la­nın çok üs­tün­de iz­le­yi­ci­le­rin ol­ma­sı ve prog­ram bo­yun­ca et­kin­lik ala­nın­dan ay­rıl­ma­ma­la­rı dik­kat çek­miş­tir.İlk defa ya­pı­lan böyle an­lam­lı ve güzel pek­mez fes­ti­va­li­nin her yıl ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­mek­te­dir. Teb­rik edi­yor, ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir