Hatasıyla Yüzleşmeyenler SonundaYüzsüzleşirler

Reklam
Reklamı Gizle

İnsan­lar; önce ken­di­le­ri­ni ta­nı­ma­lı,ken­di­le­ri­ni sor­gu­la­ma­lı, yap­tık­la­rı­nın mu­ha­se­be­si­ni yap­ma­lı­dır.He­la­lin, ha­ra­mın,gü­nah­la se­va­bın, gü­zel­le,çir­ki­nin,doğ­ruy­la ,eğ­ri­nin,ba­şa­rıy­la, ye­nil­gi­nin bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­ğı bir devri ya­şı­yo­ruz.
Halka hiz­met edecek, Hak­kın yo­lun­da gi­decek ki­şi­le­ri seç­mek ye­ri­ne, ya­lan­la­rı sı­ra­la­yan, boş va­at­ler­le in­san­la­rı kan­dı­ran,asıl­sız söz­ler­le halkı uyu­tan,si­ya­si­le­rin ve bü­rok­rat­la­rın çok ol­du­ğu bir za­ma­nı ya­şı­yo­ruz.
Asil­lik­ten,arif­lik­ten ve akil­lik­ten na­si­bi­ni ala­ma­yan­lar,el­le­ri­ne geçen yet­ki­ler­le bu mil­le­ti her yerde ve her zaman kan­dı­ra­cak­la­rı­nı zan­ne­di­yor­lar.
Bi­lim­den ve ilim­den uzak olup ça­lış­ma, üret­me ye­ri­ne saf­sa­ta­lar­la, hu­ra­fe­ler­le
yet­ki­ler bü­yü­süy­le yetki ve güç si­lah­la­rı­nı kul­la­na­rak dev­ran­la­rı­nın sür­me­si­ni he­def­le­miş­ler­dir.
Yüz­süz­lü­ğü ilke edi­nen­ler, ce­va­bı­nı ve­re­me­ye­cek­le­ri ge­lir­le­ri­nin var­lı­ğı­nı izah ede­me­yen­ler,gö­rev­le­ri­ni kö­tü­ye kul­la­na­rak, fakir, fu­ka­ra­nın hak­kı­nı yi­yen­ler; yüz­le­ri kı­zar­ma­dı­ğı gibi,ha­ta­la­rı­nı dile ge­ti­ren­le­re sal­dı­rı­yor­lar ve yüz­süz­lük­le­ri­ni ser­gi­li­yor­lar.​Bu ki­şi­le­rin çev­re­le­ri ger­çek­le­ri araş­tır­ma­dan, sal­dır­ma yol­la­rı­nı, teh­dit yol­la­rı­nı de­ne­mek­te­dir­ler.
Al­dık­la­rı oy­lar­la yet­ki­le­ri dev­ra­lan­lar,ka­nun­la­rı hiçe sa­ya­rak gö­rev­le­ri­ni kö­tü­ye kul­la­na­rak hata üs­tü­ne hata yap­mak­ta­dır­lar. Ku­ru­mu uğ­rat­tık­la­rı za­rar­la­rı, zim­met­le­ri­ne ge­çen­le­ri,maz­lu­mun hak­la­rı­nı ver­me­ye­rek,on­la­rı mağ­dur eden­le­ri dile ge­tir­di­ği­miz­de şan­taj, teh­dit, göz dağı ve kor­kut­ma yol­la­rı­na baş vur­mak­tan çe­kin­mi­yor­lar.
Ada­le­tin seri şe­kil­de iler­le­me­me­si, da­va­la­rın yıl­la­ra ya­yıl­ma­sı, suç iş­le­yen­le­ri daha da ce­sa­ret­len­di­ri­yor­lar.​Aldık­la­rı ce­za­la­rın uy­gu­lan­ma­ma­sı, ge­cik­tir­me me­tot­la­rı­nın iş­le­me kon­ma­sı ada­le­te ve hu­ku­ka gü­ve­nin gün geç­tik­çe azal­dı­ğı­nın işa­re­ti­dir.
“Ya­pan­lar değil de, bi­len­ler, söy­le­yen­le­rin zalim.” sa­yıl­dı­ğı bir or­tam­da­yız.Allah’tan kork­ma­yan­lar, kul­lar­dan utan­ma­yan­lar hiç­bir şey ol­ma­mış gibi top­lu­mun için­de ra­hat­ça ge­ze­bi­li­yor­lar,si­ya­se­te atıl­mak için yoğun çaba sarf edi­yor­lar. Fitne yay­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Yap­tık­la­rı­nın he­sa­bı­nı ver­me­yen­ler, ken­di­le­ri­ni ak­la­ma­yan­lar, çe­kil­sin­ler ke­na­ra. Başka yüz­ler is­ti­yor va­tan­daş­lar.
“ Yavuz hır­sız, ev sa­hi­bi­ni bas­tı­rır.” mi­sa­li ha­ta­la­rıy­la, ku­sur­la­rıy­la yüz­leş­me­yen­ler,ne yazık ki, yüz­süz­le­şi­yor­lar. Vic­dan­la­rı­nın ses­le­ri­ni din­le­me­yen­ler,had­le­ri­ni, hu­dut­la­rı­nı ve hu­kuk­la­rı­nı aşa­rak edep­siz­lik yol­la­rı­na sa­pı­yor­lar. “Mevla’m, gö­re­lim ney­ler. ney­ler­se güzel eyler.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir