Kaçak Elektriğin Bedelini Neden Va­tan­daş Ödü­yor?

Reklam
Reklamı Gizle

Ger­çek­le­ri söy­le­yen­le­rin, ya­zan­la­rın, hak­sız­lı­ğa isyan eden­le­rin, hak­la­rı­nı is­te­yen­le­rin, za­li­me ve zulme karşı dik du­ran­la­rın ezil­di­ği, sü­rül­dü­ğü,ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı bir devri ya­şı­yo­ruz.
Mec­lis­te kaçak elekt­rik kul­la­nı­mı­nın ce­re­me­si­ni yine na­mus­lu, dev­le­ti­ne bağlı va­tan­daş­la­ra öde­til­di­ği, hır­sız­la­rın ödül­len­di­ril­di­ği, na­mus­suz­la­rın ve ah­lak­sız­la­rın ce­sa­ret­len­di­ril­di­ği bu za­man­lar­da gel de isyan etme.
Yıl­lar yılı bil­has­sa Doğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu da kaçak elekt­rik kul­la­nı­mı­nın çok ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Ge­re­ği gibi üzer­le­ri­ne gi­dil­me­mek­te­dir.
Ül­ke­miz­de 18 çeşit kaçak elekt­rik kul­la­nı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı bir za­man­lar Ab­dul­lah Gül dile ge­tir­miş­ti.
Tra­fo­lar­dan ,di­rek­ler­den kaçak kablo kul­la­nı­mı, elekt­rik sa­at­le­ri­ni bozup gö­tü­rü yo­luy­la hır­sız­lı­ğın ya­pıl­dı­ğı­nı, su ku­yu­la­rı­nın ve ahır­la­rın kaçak elekt­rik­le ısı­tıl­dı­ğı­nı ba­sın­dan bi­li­yo­ruz. Man­gal­da kül bı­rak­ma­yan yet­ki­li ba­kan­la­rı­mız ge­re­ği­ni yap­ma­lı­dır­lar.
Kaçak elekt­rik­le­ri tes­pit için gelen gö­rev­li­le­rin teh­dit edil­di­ği­ni, dö­vül­dü­ğü­nün ve öl­dü­rül­dü­ğü­nü de med­ya­dan takip ettik. Dev­le­tin, elekt­rik hır­sız­la­rı­nın üze­ri­ne git­me­si­ni bek­ler­ken; kaçak elekt­ri­ğin na­mus­lu va­tan­daş­la­ra ta­ra­fın­dan öden­me­si­ni daha önce ol­du­ğu gibi yine Ak Parti ve Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ve­kil­le­ri­nin onay­la­rı ile biz­le­re öde­te­cek­ler. Ya­zık­lar olsun.​Bun­la­rın he­sa­bı­nı se­çim­de mil­let so­ra­cak­tır.
Hır­sız­la­rı, yol­suz­luk ya­pan­la­rı, ka­ba­da­yı­lık ya­pan­la­rı, ül­ke­ye iha­net eden­le­ri ko­ru­yan­lar, on­lar­dan ala­cak­la­rı oy he­sap­la­rı ya­pan­la­rın ya­ta­cak yer­le­ri yok­tur. Kaçak elekt­rik kul­la­nan­la­rın ödül­len­di­ril­di­ği, bun­la­rın üzer­le­ri­ne gi­dil­me­di­ği sü­re­ce hır­sız­lık­lar, yol­suz­luk­lar,iha­net­ler ar­ta­cak­tır.
Elekt­rik fa­tu­ra­la­rı­nı iyi in­ce­ler­sek, va­tan­daş­la­rın keriz ye­ri­ne ko­nul­du­ğu­nu, kul­lan­dı­ğı elekt­rik­ten fazla çe­şit­li ver­gi­le­rin ve ke­sin­ti­le­rin ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­niz. Ta­ma­men ik­ti­da­rın bo­ra­zan­lı­ğı­nı yapan T.R.T. ye ke­si­len pa­ra­la­rı helal edecek var mı? Yan­daş­la­rı­na maaş ver­mek için tü­ke­ti­ci­nin he­lal­li­ği­ni al­ma­dan ya­pı­lan bu iş­lem­ler bir soy­gun­cu­luk­tur.
Mec­lis­te A.K.P ve M.H.P. ta­ra­fın­dan red­de­di­len önem­li ko­nu­la­ra bir bakın! İşçi­nin, köy­lü­nün, me­mu­run,es­na­fın ya­ra­rı­na ola­cak her olum­lu tek­lif­le­ri red­de­den bu Cum­hur İtti­fa­kı­na hala oy ver­mek is­te­yen­le­re söy­le­yecek sö­zü­müz kal­ma­dı. Ül­ke­de ki büyük iş adam­la­rı, var­lık­lı kim­se­ler, büyük hol­ding­ler,saray er­ka­nı ker­van­la­rı­nın yü­rü­me­si için des­tek­le­ri­ni ve­re­cek­ler­dir.
Ken­di­le­ri­ni din­dar, ulema, ta­ri­kat ehli,mümin, Müs­lü­man gö­ren­le­rin ço­ğu­nun bu­lun­du­ğu Gü­ney­do­ğu’da kaçak elekt­rik kul­la­nım­la­rı­nın mer­kez­le­ri ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. İzmir’e ha­ka­ret eden­ler­de bu tab­lo­la­rı in­ce­le­sin­ler.
Kafir diye ad­lan­dır­dık­la­rı ül­ke­le­re bir bak­sın­lar. Müs­lü­man, önce ah­lak­lı,edep­li, hakka uyan, ha­ki­ka­ti sa­vun­ma­lı­dır.
Oku­ma­yan, an­la­ma­yan, an­lat­ma­yan ve uy­gu­la­ma­yan mil­let­ler, hep başka fi­kir­le­rin, başka güç­le­rin ta­hak­kü­mü al­tın­da olur­lar.
Hep güç­ten yana olan, var­lık­lı­la­rı ko­ru­yan, men­fa­at için zen­gin­lik­le­ri­mi­zi baş­ka­la­rı­na peş­keş çeken A.K.P. ve M.H.P. nin tu­tum­la­rı­nı kı­nı­yo­rum. Pi­re­ye kızıp yor­gan yak­ma­nın alemi yok­tur.
Hakkı, ha­ki­ka­ti,ger­çek­le­ri, ül­ke­yi, Cum­hu­ri­yet’i, Ata­türk il­ke­le­ri­ni sa­vu­nan­la­ra,el­le­ri­ni taşın al­tı­na ko­yan­la­ra,taş­la­rı ku­cak­la­yan­la­ra selam olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir