Bal­ta­yı Taşa Vu­ran­lar

Reklam
Reklamı Gizle

Ali Aydemir

Or­ta­lık o kadar puslu ve ka­ran­lık ki; şey­tan bile ken­di­ni Müs­lü­man ilan edi­yor. Ha­yır­se­ver­lik nu­tuk­la­rı atı­yor.Kar­ga­şa­yı fır­sat bi­li­yor. Allah kor­ku­su ol­ma­yan onur­suz ki­şi­ler, sev­me­dik­le­ri in­san­la­ra kara çal­mak, if­ti­ra etmek için şey­ta­ni plan­lar pe­şin­de­ler.
Tür­ki­ye’de darbe yapıp ül­ke­mi­zi böl­mek, par­ça­la­mak is­te­yen Em­per­ya­list­le­rin uşağı Feto Terör Ör­gü­tü ele­man­la­rı veya sem­pa­ti­zan­la­rı,”yavuz hır­sız ev sa­hi­bi­ni bas­tı­rır ” mi­sa­li if­ti­ra atma,suçlu gös­ter­me, kamu oyun­da iti­ba­rı ze­de­le­me yol­la­rı­nı se­çe­rek BİMER’ e ih­bar­lar­da bu­lun­ma­yı ilke edin­miş vatan ha­in­le­ri or­ta­da kol gez­mek­te­ler.
Du­va­ra çamur atıl­sın,tut­ma­sa da izi kalır dü­şün­ce­sin­de olan,if­ti­ra­cı ki­şi­ler bı­ra­kın Müs­lü­man ol­ma­yı, onlar insan bile sa­yıl­maz­lar.İnsan­la­ra ka­ra­la­ya­rak öç ala­cak­la­rı­nı zan­ne­den vic­dan­la­rı cüz­dan­la­rın­da olan za­val­lı­lar, mut­la­ka ada­let önün­de hesap ver­me­li­dir­ler. At­tık­la­rı if­ti­ra­lar yan­la­rı­na kal­dı­ğın­da,hu­ku­ku boş yere meş­gul et­ti­ğin­de,if­ti­ra­cı­lar maddi ve ma­ne­vi hesap ver­me­li­dir­ler.İslam Di­nin­de ve hukuk sis­te­min­de if­ti­ra açık bir şe­kil­de an­la­tıl­mak­ta­dır.
İftira büyük gü­nah­lar­dan bi­ri­dir.
Yalan, her dinde ha­ram­dır. İfti­ra­da bir mü­mi­ni in­cit­mek de var­dır ki, bu da, baş­ka­ca ha­ram­dır.
Bun­lar­dan başka, if­ti­ra etmek, yer­yü­zün­de fesat çı­kar­ma­ya, or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­ma­ya sebep olur ki, bu da ha­ram­dır.
Söz­lük­te “yalan söy­le­mek, uy­dur­mak, asıl­sız is­nat­ta bu­lun­mak” gibi an­lam­la­ra gelen if­ti­ra, ahlâk te­ri­mi ola­rak bir kim­se­ye iş­le­me­di­ği bir suçu isnat etmek de­mek­tir.
Yıl­lar­ca Feto Terör Ör­gü­tü­nün ül­ke­miz üze­rin­de oy­na­dık­la­rı oyun­la­rı an­la­tan, bun­la­rın ger­çek yüz­le­ri­ni bilen Ül­kü­cü, Türk Mil­li­yet­çi­si ola­rak, mü­ca­de­le­mi ver­mi­şim­dir ve ver­me­ye de devam ede­ce­ğim. Bu hain ör­gü­te yar­dım­lar­da bu­lu­nan­lar,iha­net çem­be­rin­de al­dık­la­rı gö­rev­le­ri ya­pan­lar; şe­ref­siz­ce hiç il­gi­si ol­ma­yan ki­şi­le­re if­ti­ra ata­rak ada­le­ti ya­nılt­ma­yı, sev­me­dik­le­ri ki­şi­le­ri le­ke­le­me­yi ilke edin­miş ha­in­ler­dir.
Bu hain ör­gü­tün ada­le­ti ne hale ge­tir­di­ği­ni he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Ken­di­le­rin­den olan asıl suç­lu­la­rı nasıl ak­la­dık­la­rı­nı, ken­di­le­rin­den ol­ma­yan­la­rı da nasıl mah­kum ve pe­ri­şan et­tik­le­ri­ni artık bi­li­ni­yor.
Geç­miş yıl­lar­da hak­la­rı­mı­zı ver­me­yen bazı ki­şi­le­rin fa­ce­bo­ok­tan bana at­tık­la­rı if­ti­ra­lar, ya­lan­lar, teh­dit­le­rin suç ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten sav­cı­la­rın ka­rar­la­rı if­ti­ra­cı ki­şi­le­re ce­sa­ret ver­miş­tir. Aynı if­ti­ra­la­rı, ha­ka­ret­le­ri o ka­ra­rı veren sav­cı­la­ra ya­pıl­say­dı, ne dü­şü­nür­ler­di acaba?
Di­le­ği­miz ada­let iş­le­sin,adil ka­rar­lar ve­ril­sin.​Masum va­tan­daş­lar mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­sın.Sav­cı­la­rın suç un­su­ru say­ma­dık­la­rı in­ter­net ha­ka­ret­ler­den ce­sa­ret alan­lar asıl­sız ih­bar­lar pe­şin­de koş­mak­ta­dır­lar. Ken­di­le­ri yaz­ma­sa­lar bile yan­la­rın­da ça­lı­şan­lar im­za­lat­tı­rıp “Su hır­sız­lı­ğı ya­pı­lı­yor” diye 17 ki­şi­lik bir apart­ma­nı şi­ka­yet et­ti­ri­yor­lar. İftira edi­yor­lar.
Yalan beyan ve­re­rek if­ti­ra atan ki­şi­le­rin ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­mek hak­kı­mız­dır.
Şair, yazar ve araş­tır­ma­cı ola­rak ,fit­ne­ler ya­ya­rak ada­le­ti, hu­ku­ku meş­gul et­me­le­ri­nin mut­la­ka he­sa­bı so­rul­ma­sı­nı bek­li­yo­rum.
Feto terör ör­gü­tü­nü bu hale ge­ti­ren­ler,gurup gurup onu zi­ya­re­te gi­den­ler, te­le­viz­yon­lar­da met­hi­ye üs­tü­ne met­hi­ye di­zen­ler, yar­dım et­tik­le­ri­ni yet­miş sekiz mil­yo­nun hu­zu­run­da söy­le­yen­le­re neden do­ku­nul­mu­yor?Bu iha­net kime do­ku­nur­sa do­kun­sun mut­la­ka üze­ri­ne gi­dil­me­li­dir. Tür­ki­ye’nin bir özel­li­ği; büyük suç­lar iş­le­yen­ler, iha­ne­te çanak tutan yet­ki­li­ler­de, is­ti­fa etme gibi bir ku­ra­lı ta­nı­ma­dık­la­rın­dan­dır. Başka bir ül­ke­de bu re­za­let­ler ya­şan­sa; bırak is­ti­fa­yı, in­ti­har yo­lu­nu se­çen­le­ri tarih biz­le­re an­lat­mak­ta­dır.
Darbe te­şeb­bü­sün­den önce Feto’ya toz kon­dur­ma­yan,çık­tı­ğı te­le­viz­yon prog­ram­la­rın­da; iha­net şe­be­ke­si­nin le­hin­de ko­nuş­ma­lar yapan bi­ri­si­nin mec­lis araş­tır­ma ko­mis­yo­nu­na baş­kan ola­rak ge­ti­ril­me­si dü­şün­dü­rü­cü değil mi?
Ara­nan suçlu ki­şi­ler için din­len­me is­ten­di­ği halde din­len­me­le­ri­ni is­te­me­yen baş­kan ve AKP li ko­mis­yon üye­le­ri neyin pe­şin­de­ler? Deniz fe­ne­ri gibi bu re­za­le­ti de ken­di­le­ri­ne bu­la­şa­cak diye ört­bas mı ede­cek­ler? Za­lim­le­ri asla sev­me­dik.
Zu­lüm­le­ri de asla al­kış­la­ma­ya­ca­ğız.Bal­ta­yı taşa vur­ma­ya­lım. Maz­lum ve ma­sum­lar­dan bed­du­alar al­ma­ya­lım.
Tür­ki­ye’nin ye­tiş­tir­di­ği büyük şa­ir­ler­den bi­ri­si olan Ab­dur­ra­him KA­RA­KOÇ’ un şi­irin­den bir bö­lüm­le söz­le­ri­mi bi­ti­re­yim.
“Ben, Mil­le­ti­min uğ­ru­na ada­mı­şım ken­di­mi,
Bir doğ­ru­nun imanı, bin eğ­ri­yi dü­zel­tir.
Zulüm Az­ra­il’ de olsa, hep Hakkı tu­ta­ca­ğım,
Mu­kad­des da­va­lar­da ölüm bile gü­zel­dir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir