İyi Partiye Ku­ru­lan Tu­zak­lar Tut­ma­ya­cak

Reklam
Reklamı Gizle

Ak Parti ve Cum­hur İtti­fa­kı­nın ül­ke­yi ge­tir­di­ği hazin durum or­ta­da iken,ülke ger­çek­le­ri­ne ce­sur­ca sa­rı­lıp her gün bü­yü­yen ve hal­kın te­vec­cü­hü­nü ka­za­nan İYİ PARTİ ve genel Baş­ka­nı Sayın Meral AK­ŞE­NER, güç ka­zan­dık­ça te­dir­gin olan­lar,teh­dit­ler, kum­pas­lar ve her çeşit tu­zak­lar­da ço­ğal­mak­ta­dır.
Ül­ke­nin kay­nak­la­rı, yok edi­lir­ken, sa­tı­lır­ken,milli Eği­tim,tarım, hay­van­cı­lık pe­ri­şan hale ge­ti­ril­miş­ken,yan­daş­lar,ül­ke­nin ka­nı­nı emen vam­pir­ler şi­şer­ken,ha­ne­da­nın mal var­lık­la­rı sa­yı­la­maz­ken,suç­lu­la­rın kah­ra­man ilan edi­lip hukuk baskı al­tı­na alın­mış­ken,sesiz kal­mak, sus­mak, sey­ret­mek aynı suça iş­ti­rak etmek değil de nedir?
Sayın Genel Baş­ka­nı­mız ve parti yet­ki­li­le­ri­nin hal­kın içine gir­me­si, on­la­rın dert­le­ri­ni din­le­yip du­yur­ma­la­rı,ik­ti­da­rı ve yar­dım­cı­sı­nı hayli te­dir­gin et­miş­tir. Ev­le­ri­ne ya­pı­lan sal­dır­lar,si­ya­set­çi­le­ri, ga­ze­te­ci­le­ri sal­dı­rı­la­ra uğ­ra­ma­la­rı,ölüm­le burun bu­ru­na gel­me­le­ri­ne ses çı­kar­ma­yan,tepki koy­ma­yan­lar,hiç ken­di­le­ri­ni sor­gu­lu­yor­lar mı?
Gez­di­ği yer­ler­de olay çı­kart­mak,ge­zi­le­ri en­gel­le­mek ve korku ya­rat­mak için ya­pı­lan edep­siz­lik­ler,ha­ka­ret­ler,yıl­dır­ma tak­tik­le­ri­ni bu mil­let gö­rü­yor.
San­dık­lar­da ce­va­bı­nı ve­re­cek­le­ri­ni bil­dik­le­rin­den hain plan­la­rın pe­şi­ni bı­rak­mı­yor­lar.
Rize’de ya­pı­lan ter­bi­ye­siz­lik­ten sonra “Daha bun­lar baş­lan­gıç,neler ola­cak neler, daha ne gör­dün ki.” diyen bir cum­hur­baş­ka­nı olay­la­ra yeşil ışık yak­mı­yor mu? Çir­kin olay­la­ra yol aç­mı­yor mu?Bir şehit aile­si baş­ka­na tepki gös­ter­di­ğin­de “Ağa­be­yin de bu mes­le­ği seç­me­sey­di.” de­me­si­ni unut­ma­dık.
Bin­göl’de ki olay­da şehit ya­kı­nı diye ta­nı­tı­lan bu va­tan­daş, o te­sa­dü­fü orada mıydı? Bu va­tan­da­şın Genel baş­ka­nı­mı­za in­ter­net üze­rin­den yap­tı­ğı ha­ka­ret­ler­den do­la­yı ceza al­dı­ğı söy­len­mek­te­dir.
Terör ör­güt­le­ri­ne kim­le­rin des­tek ver­di­ği,on­la­ra çe­şit­li ta­viz­le­rin ve­ril­di­ği­ni mil­let bil­mek­te­dir.
Bu ku­rul­muş se­nar­yo­da çir­kin tep­ki­si­ni gös­te­ren va­tan­da­şın kü­für­le­ri­ni, ha­ka­ret­le­ri­ni duy­mak is­te­me­yen yan­daş medya Lütfi TÜRK­KAN’ın ken­di­ne hakim ola­ma­ya­rak kar­şı­lık ver­di­ği­ni dün­ya­ya ser­vis et­mek­te­dir­ler. Lütfi TÜRK­KAN’a hangi kü­für­le­ri duydu ki, ya­pıl­ma­ya­cak bir ha­re­ket­te bu­lun­ma­sı­nı biz de kabul et­mi­yo­ruz.
Terör ör­gü­tü ba­şı­na sayın diyen, şe­hit­le­ri­mi­ze kelle diyen baş­kan özür di­le­di mi?Dev­let büt­çe­si­ni ke­mi­ren­ler­den mil­le­tin ana­sı­na,küf­ret­me­si­ne cevap ver­me­yen­ler,ses çı­kar­ma­yan­lar,dü­rüst­lük poz­la­rı­na yat­ma­sın­lar.
Ga­ni­met­le­re dal­mış gibi her alan­da ,bütün güç­le­riy­le İyi Parti’ye ve Lütfi TÜRK­KAN’a sal­dır­ma­la­rı ne yazık ki devam et­mek­te­dir.
İkti­da­rın em­rin­de ki bazı va­li­le­rin yan­lış ha­re­ket­le­ri kamu oyun­da du­yul­mak­ta­dır.
Şehir aile­le­ri­ni mi­ting yap­ma­ya zor­la­ma­la­rı al­dık­la­rı ta­li­mat­la­rın so­nu­cu ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Ger­gin­lik­ler­den, kav­ga­lar­dan pay çı­kar­mak is­te­yen­ler amaç­la­rı­na ula­şa­ma­ya­cak­lar­dır.Ne kadar kum­pas­la­ra, ya­lan­la­ra ve if­ti­ra­la­ra sa­rıl­sa­lar da İyi Parti yi en­gel­le­ye­me­ye­cek­ler. Türk Mil­le­ti bütün oyun­la­rı bo­za­cak­tır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir