Üvey-ik

Reklam
Reklamı Gizle

“ Boy­nu­mu­za emir ku­man­da zin­cir­le­ri ta­kıl­mış gibi, ken­di­mi­zi öz va­ta­nı­mız­da kürek mah­kû­mu gibi gör­mek­te­yiz.”
Ya­zı­ma ga­ze­te­ci ve yazar Rah­met­li Ahmet Ka­bak­lı sözü ile baş­lar­ken;
Ana­do­lu top­rak­la­rın­da Ruh-be­den bü­tün­lü­ğü için­de ya­şa­yan “üvey”, “öz” kav­ram­la­rı­nı Üve­yik kuş­la­rı­na ben­ze­ti­rim.
Bu üvey ke­li­me­si ile aşa­ğı­da tarif edi­len üve­yik ini­le­me­si , hep bana boz­kır­la­rın­da söy­le­nen boz­lak­la­rı ha­tır­la­tır.
Ne­ti­ce­de; Üve­yik ke­li­me­si Türk­çe’de “gü­ver­cin ve kumru gibi ötmek, gö­ğüs­ten inil­de­mek” an­la­mı­na ge­li­yor. Ana­do­lu’da üvey olma ve üve­yik kuşu gibi ini­le­me­ler; Kor­kut Ata da des­tan olmuş,
Da­da­loğ­lu, Ka­ra­ca­oğ­lan , Neşet Usta ve daha bin­ler­ce­si­nin söz­le­rin­de , hi­kâ­ye­le­rin­de, şi­ir­le­rin­de,saz­la­rın­da dile gel­miş, inil­ti­le­ri ;Boz­lak­la­ra dö­nüş­müş;
Hâlâ eğ­len­ce­le­ri bile hüzün kokar , ön­ce­ki acı­la­rı­nın mah­cu­bi­ye­ti­ni ta­şır­lar…
Ait ol­du­ğu top­lum­da en üst ka­de­me­ler­de olup, azın­lık ,diğer an­la­mıy­la üvey ol­du­ğu­nu sa­vu­nan ri­ya­kar had­siz­ler ise ;
Bu mem­le­ke­tin ek­me­ği­ni yer, su­yu­nu içer,ver­gi­le­riy­le se­miz­le­nir , yur­du­mun en güzel kö­şe­le­rin­de sefa sürer,bir elin­de yağ bir elin­de bal yaşar. Saman al­tın­dan su yü­rü­tür ve azın­lık hak­la­rın­dan, üvey ol­duk­la­rın­dan vs… Dem vu­rur­lar…RİYA­KAR­SI­NIZ RİYAKAR.
İKİ DEĞİL, ÜÇ, DÖRT, BEŞ YÜZ­LÜ­SÜ­NÜZ.
Ka­rak­ter za­afi­ye­ti içe­ri­sin­de­si­niz. Alt­mış küsur ya­şın­da­yım her türlü in­san­lar­la tanış oldum . Hiç­bi­ri­ni ne şahsi ne kim­lik ola­rak sor­gu­la­dım.
Ama; Ka­yır­ma­lı, yanlı tu­tum­lu­lar ; Bu ra­ha­tı, bu bol­lu­ğu az ve azın­lık bilen men­de­bur­lar, giz­li­lik po­li­ti­ka­sı kap­sa­mın­da her türlü nane için­de ol­du­lar.
Bun­lar ku­rum­lar­da , özel ya­şam­la­rın­da ko­num­la­rı için­de ne mal ol­duk­la­rı or­ta­da .
Üs­te­lik:
Bun­lar ken­di­le­ri­ni çok iyi sak­lı­yor­lar… Demek is­te­di­ğim;Bin­bir Teh­li­ke­nin için­de­yiz. Ana­do­lu, vatan haini üret­me­ye oldum olası en el­ve­riş­li, en ve­rim­li top­rak­lar­dır.
Ve ya­şa­dı­ğı­mız ül­ke­yi borç­lu ol­du­ğu­muz Kur­tu­luş Sa­va­şı, salt iş­gal­ci düş­ma­na karşı değil, bin­ler­ce vatan ha­ini­ne karşı da ka­za­nıl­dı. Ve Yıl 2021.
Bu top­rak­lar hep or­ga­nik seb­ze­ler,mey­ve­ler ye­tiş­tir­di -ye­tiş­ti­ri­yor.
Bun­lar­la bes­le­nen bes­le­me­ler,or­gan­sız ,or­ga­nik ol­ma­yan be­yin­ler ayrık otu gibi kök sal­ma­ya devam edi­yor. Bun­lar hiç bir zaman Mil­le­ti­ne ,Bay­ra­ğı­na, Va­ta­nı­na hasbi ol­ma­dı­lar.Bu bağ­lam­da bir ha­tır­lat­ma:Köyüm
Orta Ana­do­lu’nun De­ni­zi” ola­rak bi­li­nen Hir­fan­lı Baraj Gölü sı­nı­rı için­de.
Elekt­rik üret­mek, taş­kın­la­rı ön­le­mek ve su­la­ma­da kul­lan­mak
ama­cıy­la 1959 yı­lın­da ta­mam­la­nan ve 8 Ocak 1960 ta­ri­hin­de iş­let­me­ye açı­lan Hir­fan­lı Ba­ra­jı ,kö­yü­mün di­bin­de ol­ma­sı­na rağ­men kö­yü­me elekt­rik , yan­lış ha­tır­la­mı­yor­sam 1990 larda geldi.
Bu ve buna ben­zer hiz­met­le­rin Ana­do­lu’ya geç gel­me­si , bir art niyet de­ğil­se nedir? Çünkü;Ka­yık­çı kav­ga­sı si­ya­set­çi­le­rin,ye­me­de bir olan par­ti­le­rin ve hain iş­bir­lik­çi­le­ri­nin tu­za­ğı­na dü­şü­rül­dü. Ne­ti­ce­de;Bun­la­rı ta­nı­ya­lım,ha­in­le­ri­ni ve ha­in­lik­le­ri­ni bi­le­lim , uzak­ta tu­ta­lım. Aile­mi­ze ve çev­re­mi­ze bu­laş­tır­ma­ya­lım.
Aslen Yörük/Türk­men olan Oba yö­re­le­ri­nin/ ev­lat­la­rı­nın yetim ol­du­ğu­nu ve yıl­lar­ca üve­yik kuşu gibi ini­le­di­gi­nin far­kın­da ola­lım.
Artık tüm bun­la­ra tek yanlı ba­kan­lar­dan, ger­çek­ler­den sü­rek­li ka­çan­lar­dan,vatan kav­ra­mın­dan uzak­la­şan­lar­dan bık­tık, usan­dık.
Biz kendi ara­mız­da kav­ru­lup ya­şa­rız. Se­vi­ni­riz, üzü­lü­rüz, gü­le­riz, ağ­la­rız,ini­le­riz.
Fakat ; “Söz ko­nu­su vatan ise, ge­ri­si te­fer­ru­at­tır.” Not:
Rab­bim Şe­hit­le­ri­mi­ze Ve Ya­kın­la­rı­na, Mil­le­ti­mi­ze, Bütün Gü­ven­lik Güç­le­ri­mi­ze, Dev­le­ti­mi­ze Karşı Tuzak Ku­ran­la­rın Tu­zak­la­rı­nı Ve kötü Oyun­la­rı­nı Baş­la­rı­na Yık­sın İnşal­lah.

Anahtar Kelime:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir