Ker­kük Gur­bet Değil, Va­tan­dır

Reklam
Reklamı Gizle

Lozan Ant­laş­ma­sı Madde 16“Ker­kük Türk­men­le­rin­dir.” Bin­ler­ce yıl­lık Türk yurdu Türk’ten ko­par­tı­lı­yor.
Buna ses­siz kalma.Kadim Türk kenti Ker­kük
peş­mer­ge­ye yurt ola­maz. Bin­ler­ce yıl­lık Türk Yurdu Ker­kük 25 Kasım 2021’de Peş­mer­ge ta­ra­fın­dan tes­lim alı­nı­yor. Buna gönül da­yan­maz… Suni gün­dem ile meş­gul ol­ma­dan Ker­kük’te neler olu­yor? So­ru­su­nu bir daha so­rul­ma­ma­sı için kesin ve net so­nu­ça er­dir­me­ni­nin za­ma­nı geldi ve ge­çi­yor. Artık yeter.
Ker­kük’ün iş­ga­li­ne el­bet­te ses­siz ka­lı­na­maz.
Ker­kük Türk Top­ra­ğı­dır. Re­fe­ran­dum­da Erbil’e kadar kaçan br­za­ni denen sçn; şimdi de peş­mer­ge denen süs kö­pek­le­ri­ni şehre yer­leş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.
Tür­ki­ye’de doğan bü­yü­yen ve bu­ra­da ya­şa­yan bir Türk değil de has­bel kader bize ait­ken ve ezel­den beri Türk yurdu olan ancak Tür­ki­ye sı­nır­la­rı dı­şın­da kal­mış Irak’ta (Musul, Ker­kük, Te­la­fer gibi) Su­ri­ye’de Bal­kan­lar’da, Kırım’da ve diğer coğ­raf­ya­lar­da olan Türk halk­la­rı­nın ;
Türk­çe ko­nuş­tu­ğu, Türk­çe şar­kı­lar tür­kü­ler söy­le­di­ği, Türk ha­lay­la­rı çek­ti­ği halde .Bu soy­daş­la­rı­mı­zın, ol­duk­la­rı yerde yok sayma za­lim­lik­le­ri­nin sonu gel­me­li.
Ümit­siz­lik inanç ve irade za­afi­ye­ti­dir…
Ülke ve mil­let me­se­le­le­ri üze­rin­den dert­le­nen va­tan­se­ver in­san­lar da bu ko­nu­da Dev­le­ti­mi­zin ya­nın­da ge­re­ken tep­ki­le­ri­ni gös­te­re­cek­tir.
Dünya Türk’ün kat­le­dil­me­si söz ko­nu­su ol­du­ğun­da gözü ka­pa­lı, ku­la­ğı sağır olu­yor.
Artık yeter de­me­nin tam za­ma­nı. Dev­let Ge­cik­mez. Dev­let Ge­re­ği­ni Yapar. Hem de Yü­rek­li­ce Yapar. Hiç Kimse de Sus­tu­ra­maz..!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir