Golü Salih’mi Ata­cak..?

Reklam
Reklamı Gizle

Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por, ligin 10.​haftasın­da kendi sa­ha­sın­da trans­fer ya­sa­ğı olan ve alt yapı oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu Ak­hi­sars­por ile kar­şı­laş­tı.
Maçın daha ba­şın­da 2.​da­ki­ka­da ka­le­sin­de gör­dü­ğü golle Ak­hi­sar kar­şı­sın­da 1-0 lık skor­la ge­ri­ye düşen Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por, her iki ya­rı­da gös­te­ri­len 5 er da­ki­ka­lık uzat­ma­lar dahil 100 da­ki­ka için­de golü bul­ma­yın­ca ta­raf­ta­rı­nın önün­de sa­ha­dan 1-0 mağ­lup ay­rıl­dı.
Bu ye­nil­gi­ye ner­den baş­la­yım bil­mi­yo­rum. Ha­ta­lar desen say­mak­la bit­mez.Kadro se­çi­mi, oyun­cu de­ği­şik­lik­le­ri, sa­ha­da bi­rey­sel, ke­nar­da hoca ha­ta­la­rı han­gi­si­ni yazım. Üzü­len bin­ler­ce ta­raf­tar ve emek veren yö­ne­ti­ci kar­deş­le­rim.
Maçın ba­şın­da 2.​da­ki­ka­da ya­pı­lan faul ile ra­ki­bi­ne ser­best vuruş verdi Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por, ha­ta­lı baraj ve ha­ta­lı gol yendi. Orta sa­ha­da Vol­kan yal­nız kaldı. Savaş, çok top kay­bet­ti.
Der­ken 26.​da­ki­ka­da ka­le­ci Bekir, adeta 3’üncü sto­per gibi sto­per­ler­le bir­lik­te ceza alanı dı­şın­da ra­ki­bi kar­şı­la­mak için çı­kı­yor ve topa elle mü­da­ha­le ede­rek kır­mı­zı kart gö­re­rek oyun­dan atı­lı­yor. Ka­le­ci Bekir bir kap­tan ola­rak çok büyük po­zis­yon ha­ta­sı ya­pa­rak oyun­dan atı­la­rak ta­kı­mı­nı sa­ha­da 10 kişi bı­ra­kı­yor.
Sa­ha­da kötü bir Ak­hi­sar, birde ne yap­tı­ğı­nı bil­me­yen Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por ve kenar yön­te­mi vardı.Takım 1-0 mağ­lup ama Hakkı Hoca, sa­ha­dan önce for­vet Hasan’ı sonra Can Mu­ham­met’i oyun­dan ala­rak adeta ra­ki­be gol atmam der­ce­si­ne ham­le­ler yaptı.Gol­den sonra Ak­hi­sar ta­kı­mı­nın ta­ma­men ka­pa­na­ca­ğı belli iken ta­kım­da neden for­vet­ler oyun­dan çı­ka­rı­lır an­la­ma­dım.
Bırak Ozan ve Tugay ke­nar­dan top ta­şı­sın ama olmaz Ozan dan for­vet ya­ra­tır, Tarık dan gol bek­ler­sen mağ­lu­bi­yet ka­çı­nıl­maz olur­du ve oldu.Allah tan kar­şı­mız­da kötü ve tec­rü­be­siz bir Ak­hi­sar vardı. Yoksa bu kadar ne yap­tı­ğı belli ol­ma­yan Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por’a iyi bir takım olsa ağır bir ceza ke­ser­di.Ak­lım­da bir sürü soru var han­gi­si­ni ya­za­yım…Ka­fa­ma ta­kı­lan bir kaçı şöyle;Soru 1: Takım 1-0 mağ­lup du­rum­da iken Hasan ve Can Mu­ham­met den olu­şan 2 for­vet oyun­cu­su­nu oyun­dan alır­san rakip kale ar­ka­sın­dan sa­at­ler­ce 1 gol po­zis­yo­nu çek­mek için maç ba­şın­dan so­nu­na kadar çap­raz koşu yapan bizim acar spor mu­ha­bi­ri Salih Han­çer’mi golü ata­cak..?Valla o prim­le­ri Salih’e ve­rir­se­niz, Salih o sa­ha­da Hat-trick bile yapar..!Soru 2: Orta sa­ha­da Hakan yoksa Zihni yada Ozan oy­na­ya­maz­mı?Soru 3: Bu kad­ro­nun için­de bana göre iyi­ler­den olan Oğuz neden oy­na­tıl­maz?
Soru 4: Hafta ıçin­de­ki kupa ma­çın­da oy­na­yan ve sa­kat­lı­ğı at­lat­tı­ğı göz­lem­le­nen Erbay Eker ile maça neden baş­lan­maz?Soru 5: Ka­mu­oyun­da dil­len­di­ri­len­ler “yö­ne­ti­min hoca trans­fe­rin­den önce bazı fut­bol­cu­la­rı trans­fer et­ti­ği için­mi” hoca bu fut­bol­cu­la­rı oy­nat­mı­yor?Soru 6: Kendi sa­ha­sın­da şuana kadar 5 maç oy­na­yan Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por’un ba­şın­da Kır­şe­hir­li ho­ca­lar­dan biri olsa ve bu maç­lar­dan 3’ünü kay­bet­se yö­ne­ti­min tavrı ne olur­du?
Bun­dan başka ne der­sek di­ye­lim ge­ri­si laf-ü gü­zaff olur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir