YO­RUL­DUM ARTIK

Reklam
Reklamı Gizle

“ Ya­lan­lar­dan, do­lan­lar­dan
İki yüzlü dost­luk­lar­dan
Ça­lan­lar­dan, ta­lan­lar­dan
Yo­rul­dum artık anne”
Ne güzel söy­le­miş Barış Akar­su, an­ne­si­ne sa­rı­la­rak. Bir tra­fik ka­za­sı­nın ca­nı­na kıy­dı­ğı Barış Akar­su’yu rah­met­le ve say­gıy­la anı­yo­rum. An­ne­ler da­ya­na­bi­lir mi böyle gen­ce­cik bir fi­da­nı­nın kay­bı­na? Al­la­hım hiç bir an­ne­ye böyle bir acı ya­şat­ma­sın.
Güzel anne Ha­ti­ce hanım da da­ya­na­ma­dı böyle bir acıya. Vefat edip oğ­lu­na ka­vuş­tu. Allah rah­met etsin, me­ka­nı cen­net olsun.
Ata­türk­çü aile­ler­di.
Ata­türk’ü ilke ve in­kı­lap­la­rı­na ina­na­rak onun yo­lun­dan gi­den­le­re de hay­ra­nım ar­ka­daş­la­rım.
Ata­türk Nutuk’un son­la­rın­da şöyle diyor:
“Efen­di­ler bu ulaş­tı­ğı­mız sonuç yüz­yıl­lar­dan bu yana çe­ki­len fe­la­ket­ler­den doğan uya­nı­şın ve bu sev­gi­li va­ta­nın her kö­şe­si­ni su­la­yan kan­la­rın be­de­li­dir. “Bu so­nu­cu Türk genç­li­ği­ne eme­net edi­yo­rum. “Ey Türk genç­li­ği” diye baş­la­yan Ata­türk’ün genç­li­ğe hi­ta­be­si­ni bi­li­yor­su­nuz.
Bu çok önem­li bir ema­net. Her Türk gen­ci­nin bu ema­ne­te sahip çık­ma­sı tam da Ata­türk’ün de­di­ği şe­kil­de ol­ma­lı­dır ve Ata­türk ema­ne­ti­nin so­nun­da genç­li­ğe şöyle diyor:
” Ey Türk ge­le­ce­ği­nin ev­la­dı! İşte bu durum ve ko­şul­lar için­de bile gö­re­vin, Türk ba­ğım­sız­lık ve cum­hu­ri­ye­ti­ni kur­tar­mak­tır. Muh­taç ol­du­ğun güç da­mar­la­rın­da­ki soylu kanda mev­cut­tur. ( Nutuk’tan alın­tı­dır.)
Tam da şimdi durum aynı Ata­türk’ün de­di­ği gibi. Ül­kem­de saçma sapan işler olu­yor. Ya­sa­lar ar­ka­dan ge­li­yor ,bu ne demek siz is­te­di­ği­ni­zi yapın, sonra ya­sa­yı ki­ta­bı­na uy­du­ru­ruz man­tı­ğı. Biz ya­pa­ca­ğı­mı­zı ya­pa­lım. Ya­sa­ya gerek yok.
Der gibi.
Bir mah­ke­me cum­hur­baş­ka­nı­nın dip­lo­ma­sı­nı gör­mek is­te­yen par­ti­ye, gös­te­re­me­yiz.
Özel ha­ya­tın giz­li­li­ğin­den do­la­yı.
Artık dip­lo­ma­ya da gerek yok. İste­di­ğin ma­ka­ma ge­le­bi­lir­sin! Ül­kem­de hiç iyi şey­ler ol­mu­yor.
Bir daha gel gel Sam­sun’dan , sarı saç­lım, mavi göz­lüm. Keşke ge­le­bil­sey­di.
Yarın 10 Kasım Ata­türk’ümün ölüm yıl dö­nü­mü. Ruhun şad, me­ka­nın cen­net olsun. Say­gıy­la, öz­lem­le anı­yo­rum Atam seni.

Anahtar Kelime:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir