TARİHİN UNUT­MA­DI­ĞI EMEĞİN UNU­TUL­DUĞU BUGÜN

Reklam
Reklamı Gizle

De­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız her­ke­se dua ve se­lam­la ya­zı­ma baş­lı­yo­rum. Her yıl 1 Mayıs İşçi ve Emek­çi günü ola­rak bildi­ği­miz, ve sözde işçi bay­ra­mı ola­rak kut­la­dığımız, eme­ğin, alın­te­ri­nin, in­sa­na ve­ri­len değerin ta­rih­ten gü­nü­mü­ze ce­re­yan eden, bazı hakve hu­kuk­la­rın gü­nü­müz­de gi­de­rek eri­yip, sadece bir kağıt üs­tün­de kalan, bu an­lam­lı gününrutin se­ne­yi dev­ri­ye­sin­de ha­tır­la­nıp, hakkı emek­çi­ye tam an­la­mıy­la tes­lim edil­me­di­ği bir zaman di­li­mi­ni ya­şı­yo­ruz.
Emeğe saygı in­sa­na ve­ri­len de­ğe­rin anahta­rı­dır.
Ma­ale­sef dün­ya­ya ege­men olan değişim ve dö­nü­şüm­ler so­nu­cu in­sa­noğ­lu­da bundan na­sip­le­ne­rek pa­yı­nı alıp, in­san­cıl­lık­tan mad­di­yat­çı­lık kul­va­rı­na doğru bir eksen kayması ya­şı­yor, ve ya­şa­mak­ta­dır.
Gözü hırs ve dünya ma­lı­nın cezb edici te­si­rin­den kur­ta­ra-mayan zayıf ira­de­li, bazı in­san­lık kit­le­le­ri, çoğun­luk­ta ol­du­ğu için, kü­re­sel dün­ya­ya dal­ga-lar şek­lin­de ya­yı­la­rak olum­suz bir norm model teş­kil ede­rek, var olan hak, hukuk, insan ve insan­lık eme­ği­ne de olan saygı ve hu­ku­ku­da bitir­mek­te­dir. 1 Mayıs İşçi ve Emek­çi­ler Bay­ra­mı,işçi ve emek­çi­ler ta­ra­fın­dan dünya ça­pın­da kut­la­nan, bir­lik, da­ya­nış­ma ve hak­sız­lık­lar­la mü­ca­de­le günü. … 2008 Nisan’ında, “Emek ve Da­ya­nış­ma Günü” ola­rak kut­lan­ma­sı kabul edil­miş­tir.
Ama bugün gel gör ki dün­ya­mı­zı kuşa-tan ada­let­siz­lik zırhı, Emek ve Da­ya­nış­ma günü ru­hun­dan eser bı­rak­ma­mış.
Hak­sı­zın hak­lıya; güç­lü­nün güç­sü­ze, yan­lı­şın doğ­ru­ya, emeğin ha­ket­me­ye­ne taraf acı­ma­sız ve ada­let­siz bir min­val­de in­san­lık ya­şan­tı ve ha­yat­la­rı­nı esir al­mış­tır.
Nasıl ki dün­ya­nın bir ya­rım­kü­re­sin­de yaz mev­si­mi ya­şa­nır­ken, diğer bir ya­rım­kü­resinde kış mev­si­mi ya­şa­nı­yor­sa; in­san­lı­ğın yaşa­dı­ğı ada­let­siz gelir da­ğı­lı­mı da emeği ve da ya­nış­ma ruhu, insan ve in­sa­na olan değer ve say­gı­nın yö­nü­nü tayin et­miş­tir.
Bugün Emek ve Da­ya­nış­ma ço­ğun­luk­ta hak ve ada­le­tin ha­ki­mi­ye­tin­den çık­mış, acı­ma­sız vic­dan ve mer­ha­met sa­hi­bi olan güç ve iktidar­la­rın eline geç­miş­tir.
Emek vic­da­na değil, güce çanak tut­muş­tur.
Za­lim­le­rin çarkı,ca­hil­le­rin ça­lış­ma­yan ka­fa­la­rıy­la dön­mek­te­dir, sözü an­la­ya­na iyi bir ör­nek­tir.
Her­ke­sin ada­le­ti kendi vic­dan­la­rın­da sak­lı­dır.
Mad­di­ya­tı ada­le­te ter­cih et­me­di­ği­miz müd­det­çe, hak ve hür­ri­yetle­ri­miz güçlü ola­cak, bir­lik be­ra­ber­lik, emek,vein­sa­na saygı yer ala­rak, hakkı ger­çek an­lam­da hak eden emek­çi ve hak sa­hip­le­ri­ne tes­li­mi­nin hep bir­lik­te şan ve şe­re­fi­ne nail ola­bi­le­ce­ğiz.
Bu duy­gu­lar­la tüm emek­çi­le­ri­mi­zin 1 Mayıs İşçi bay­ra­mı­nı kut­lar, dök­tük­le­ri alın­te­ri, ve hak-et­tik­le­ri emeğe ka­vuş­ma­la­rı­nı di­li­yo­ruz.
Saygı ve sev­gi­le­rim­le

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir