Sa­mi­mi­ye­tin Ma­ka­mı Olmaz!

Reklam
Reklamı Gizle

O bir Vali, O bir abi…
İçi, dışı bir olan…
Sözü neyse, özü de o…
O kim mi?
O, Kır­şe­hir’in yeni çi­çe­ği bur­nun­da Va­li­si İbra­him Akın…
Kır­şe­hir’de bir­çok in­sa­nın “Sayın Valim” değil de, “abi” diye ses­len­di­ği, ço­cuk­la­rın vali amca diye sev­di­ği bir bü­rok­rat.
Özüy­le, sö­züy­le, viz­yo­nu ve du­ru­şuy­la Kır­şe­hir sev­da­lı­sı…
Daha önem­li­si de kol­tu­ğa ya­pı­şan kol­tuk sev­da­lı­la­rın­dan değil.
Evet…
Vali olmak önem­li bir şey, ama sa­mi­mi olmak
İNSAN­LA­RA BUNU GEÇİREBİLMEK çok başka.
Gönül köp­rü­sü kur­ma­nın hak­kı­nı ve­re­rek anıl­mak bam­baş­ka bir şey.
Ve en önem­li­si de komp­leks­siz ola­bil­mek…
Aynı ana­dan, aynı ba­ba­dan, aynı kan­dan aynı can­dan olup da, ger­çek sa­mi­mi­ye­ti be­ce­re­me­yen­le­rin ol­du­ğu bir ül­ke­de.
Böyle bir va­li­ye sahip olmak her­ke­se nasip olmaz.
Biz Kır­şe­hir’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 81 ilden şans­lı olan­lar­da­nız.
Kır­şe­hir’deki genç­ler­le ar­ka­daş ol­ma­sı, sa­mi­mi­ye­ti, ken­di­si­ne du­yu­lan saygı ve sev­gi­nin zirve yap­ma­sı­nın en büyük ne­den­le­rin­den biri.
Hoş­gö­rü, man­gal gibi yürek, namus, mis­yon, kendi ol­ma­yı ter­cih ediş, tem­sil gücü, viz­yo­nu, hi­ta­be­ti , bilgi ve do­na­nı­mı ile gel­di­ği ilk gün­den beri Kır­şe­hir­li­le­rin kal­bin­de 7’den 70’e bir taht kurdu.
“Basın Kır­şe­hir’in bel ke­mi­ği­dir” diyen Vali Akın, “Kır­şe­hir’de yerel ba­sı­nın fazla” ol­ma­sı­nın da al­tı­nı çizdi.
Her bi­ri­miz­le ayrı ayrı soh­bet edip hal hatır so­ru­yor.
Bir Araş­tır­ma Rö­por­taj ha­be­ri ha­zır­la­dı­ğım dö­nem­de ha­be­ri­me son şek­li­ni va­li­miz İbra­him Akın ile ver­mek is­te­dim ve ran­de­vu talep ettim.
So­ru­lar ha­zır­la­dım ve konum ile il­gi­li va­li­mi­zi de­tay­lı bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­dum.
Ya­nı­na git­ti­ğim­de ise beni öyle güzel kar­şı­la­dı ki an­la­ta­mam.
Ha­zır­la­dı­ğım ha­be­rin TOP­LUM BİLİNCİ
için çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen ve Aile Ya­pı­sı Bo­zul­muş Ço­cuk­la­rın Madde Ba­ğım­lı­lı­ğı­na yö­nel­me­si ile il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Sayın Va­li­miz İbra­him Akın, “Uma­rım is­te­di­ğin ba­şa­rı­yı elde eder­sin” di­ye­rek beni uğur­la­dı.
Kır­şe­hir’in ger­çek­ten ge­liş­me­si de­ğiş­me­si, sa­de­ce fi­zik­sel an­lam­da değil dü­şün­ce ola­rak da de­ğiş­me­si için ça­ba­la­yan ger­çek bir Kır­şe­hir Gönül ve­ren­le­rin­den.
Ken­di­si­ni sev­dim mi?
Evet, sev­dim…
Bilgi ve do­na­nım­la­rın­dan fay­da­la­na­bi­le­ce­ği­miz, bize doğru adım at­ma­mız­da yol gös­te­re­bi­lecek bir ka­li­te ken­di­si.
Bazı kim­se­ler gibi sev­me­di­ğim halde ‘muş’ gibi ya­pan­lar­dan, laf olsun torba dol­sun diye ko­nu­şan­lar­dan de­ği­lim…
Kır­şe­hir Vali İbra­him Akın ile bir baş­ka­laş­ma sü­re­ci­ne girdi.
“An­la­ya­na siv­ri­si­nek, an­la­ma­ya­na davul zurna” mi­sa­li.
Biz­ler Kır­şe­hir’e hiz­met eden, proje üre­ten her­ke­sin ya­nın­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
Çünkü Kır­şe­hir’e önem veren ve her ko­nu­da da­ya­na­cak bir omuz olan “vali”miz var…
Son sö­zü­mü de söy­le­yip bu ya­zı­ma son ver­mek is­ti­yo­rum…
Net söy­lü­yo­rum…
Kır­şe­hir
“emin” el­ler­de İbra­him Akın’ın Kır­şe­hir Va­li­si ol­ma­sı­nı ben Kır­şe­hir için “milat” ola­rak de­ğer­len­di­ri­yo­rum…
Yolu Sev­gi­den geçen her­kes­le bir gün bir yer­ler­de bu­luş­mak di­le­ğiy­le.
Ken­di­ni­ze ve ya­şa­dı­ğı­nız ken­ti­niz Kır­şe­hir’e iyi bakın.
Hoşça Kalın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir