Küfür Hiç İyi Ol­ma­dı!

Reklam
Reklamı Gizle

Tür­ki­ye si­ya­se­tin­de ya­pı­la­bi­lecek en ölüm­cül ha­ta­lar bu mil­le­tin kut­sal­la­rı­na ha­ka­ret ve say­gı­sız­lık­lar­dır. Tür­ki­ye’de si­ya­set ya­pı­yor­sa­nız önce bu mil­le­ti çok iyi ta­nı­ya­cak, bu mil­let için Kuran, Vatan, Bay­rak, Ezan gibi de­ğer­le­rin ne ifade et­ti­ği­ni ve bu de­ğer­ler için can­la­rı­nı veren cen­net mekân Aziz Şe­hit­le­ri­mi­zin bu Milet için ma­ne­vi mer­te­be­le­ri­ni çok iyi idrak etmek zo­run­da­sı­nız. En ufak bir ha­ta­nız sizin bu mil­le­tin nez­din­de si­ya­si ha­ya­tı­nı­zın sonu ola­cak­tır. Zira son­ra­sın­da yok si­nir­liy­dim, yok ken­di­me hakim ola­ma­dım şek­lin­de­ki hiç­bir ser­ze­ni­şi­niz ken­di­ni­zi af­fet­ti­re­me­yecek, hiç­bir şeyi unut­tu­ra­ma­ya­cak­tır. Son­ra­sın­da öyle ar­ka­nı­za sa­de­ce ‘Nutuk’ man­za­ra­lı ki­tap­lık değil, İsken­de­ri­ye Kü­tüp­ha­ne­si­ni de al­sa­nız artık na­fi­le­dir.
İYİ Par­ti­li Lütfü Türk­kan’dan bah­se­di­yo­ruz, bu gi­riz­gâh­tan do­la­yı he­pi­ni­zin de el­bet­te an­la­mış ol­du­ğu gibi! Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­şa­nan ve tüm Tür­ki­ye’yi öf­ke­len­di­ren olaya ne­re­sin­den bak­sak eli­miz­de ka­lı­yor. İYİ Parti genel baş­ka­nı Sayın Meral Ak­şe­ner Bin­göl zi­ya­re­tin­de bu­lu­nur­ken bir va­tan­daş pro­tes­to etmiş, Lütfü Bey de sözüm ona va­tan­da­şı sa­kin­leş­ti­ri­yor­muş. Bir kere pro­tes­to ola­bi­lir, gayet do­ğal­dır, her si­ya­set­çi gibi Meral Ha­nı­mın da pro­tes­to edi­le­bil­me­si de­mok­ra­tik bir hak­tır. Pro­tes­to se­be­bi ise Mil­let İtti­fa­kı­nın gizli or­ta­ğı ol­du­ğu iddia edi­len HDP ile İYİ Par­ti­nin gizli ya­kın­laş­ma­la­rı id­di­ala­rıy­mış. Komp­lo di­yen­ler­de oldu ama me­se­le bu değil, zira ya­şa­nan vaka gayet aşi­kâr­dır. Bir şehit ya­kı­nı­nın bunu pro­tes­to et­me­si el­bet­te do­ğal­dır. HDP’nin si­ya­si du­ru­mu gayet açık­tır. Lütfü Bey sos­yal med­ya­dan kendi ilk sa­vun­ma­sın­da va­tan­da­şı alıp sar­maş dolaş gö­tür­dü­ğü­nü, sa­kin­leş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı ve ke­sin­lik­le küfür yok dedi. Ancak yakın plan ve sesin çok net du­yul­du­ğu vi­de­olar ya­yın­la­nın­ca hata ettim di­ye­rek özür di­le­mek zo­run­da kal­mış­tır. Açık­ça­sı hiç­bir parti men­su­bu­na ya­kış­ma­ya­cak cid­di­yet­siz­lik­ler­le dolu ge­liş­me­ler oldu bun­lar. Çır­pın­dık­ça batma de­ni­len ifa­de­nin anlam bul­du­ğu ça­ba­la­ma­lar­dı bun­lar. Zira artan ka­mu­oyu tep­ki­si­ni fren­le­mek için apar topar Mec­lis Grup Baş­kan Ve­kil­li­ğin­den almak zo­run­da kal­dı­lar Lütfü Beyi. Ancak gö­rü­len o ki top­lum par­ti­den de si­ya­set­ten de is­ti­fa bek­le­di­ği­ne iliş­kin yoğu tep­ki­ler ver­me­ye devam edi­yor.Bu ola­yın arka pla­nı­nı kap­sam­lı dü­şün­mek, top­lu­mun has­sas ol­du­ğu ko­nu­la­rın si­ya­se­te et­ki­si­ni bu olay öze­lin­de de­ğer­len­dir­mek is­te­di­ği­miz­de ken­di­mi­zi hemen si­ya­si it­ti­fak­lar­dan Mil­let İtti­fa­kın­da HDP fak­tö­rü ile il­gi­li tar­tış­ma­la­rın oda­ğın­da bu­la­bi­li­yo­ruz. İYİ Par­ti­nin geçen haf­ta­lar­da Su­ri­ye Tez­ke­re­si ko­nu­sun­da Cum­hur İtti­fa­kı ile bir­lik­te ha­re­ket etmiş ol­ma­sı­nın da ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, mil­li­yet­çi bir kim­li­ği­nin de ol­du­ğu id­di­ası­nı henüz top­lu­ma kabul et­ti­re­me­miş ol­du­ğu­nu da bu son olay­lar ve­si­le­siy­le gör­müş olduk. Yani işin için­de HDP veya PKK gibi ko­nu­lar gir­di­ğin­de ağ­zı­nız­la kuş da tut­sa­nız bu mil­let sizi af­fe­de­me­ye­bi­li­yor. MHP’nin AKP ile it­ti­fak ha­lin­de ol­ma­sı­na rağ­men bugün halen mil­yon­lar­ca ül­kü­cü­nün bu it­ti­fa­kı des­tek­le­me­me­si­nin te­me­lin­de de AKP’nin bir za­man­lar PKK ile ma­sa­ya otur­ma­sı, Oslo’da pa­zar­lık yap­ma­sı, Habur’da PKK’lı­la­rın davul zur­na­lar ile kar­şı­la­nıp, çadır mah­ke­me­le­rin­de ak­lan­ma­la­rı, Türk ol­ma­nın adeta aşa­ğı­lan­ma­sı, ‘TC’ ifa­de­le­ri­nin dev­let ku­rum­la­rın­dan si­li­nip ‘An­dı­mı­zın’ ya­sak­lan­ma­sı yok mudur? AKP’yi bugün halen af­fet­me­miş mil­yon­lar­ca ül­kü­cü­nün Dev­let Beyin tüm ça­ba­sı­na rağ­men Cum­hur İtti­fa­kı­na bugün halen nef­ret­le yak­la­şı­yor ol­ma­sı­nın te­me­lin­de esa­sın­da iha­net sü­re­ci olan sözüm ona çözüm sü­re­ci dö­ne­min­de­ki si­ya­set yok mudur?
Türk Mil­le­ti­nin en büyük has­sa­si­yet­le­ri olan vatan, bay­rak, ezan de­ğer­le­ri­nin kar­şı­sın­da bugün en somut sa­va­şı­lan düş­man fi­gü­rü olan hain PKK ör­gü­tü­nün ve onun­la bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu id­di­asıy­la bugün ka­pa­tıl­ma da­va­sı ile yüz­le­şen HDP’nin Mil­let İtti­fa­kı­nın en büyük han­di­ka­bı ol­du­ğu yad­sı­na­maz bir ger­çek­tir. Bugün artık bir it­ti­fak­lar mü­ca­de­le­si­ne evi­ril­miş si­ya­si ha­ya­tı­mız­da her parti ken­di­si­ne liman arar­ken li­man­la­rın bi­ri­sin­de de­mir­li HDP’nin kara kor­san bay­ra­ğı­nın gö­rün­me­si­ni is­te­me­yen Mil­let İtti­fa­kı ciddi so­run­lar ya­şı­yor. Cum­hur İtti­fa­kı­na karşı ba­şa­rı­lı ola­bil­mek için HDP’ye mec­bur ol­duk­la­rı­nı dü­şü­nen bir CHP ve İYİ Parti ise esa­sın­da derin bir tu­za­ğın için­de kıv­ran­mak­ta­dır­lar. Hem HDP ile gizli it­ti­fak­ta olup hem de bunu mil­let­ten giz­le­ye­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şün­me­le­ri ise büyük bir st­ra­te­jik ha­ta­dır. Bu zayıf ka­rın­la­rı­nı Cum­hur İtti­fa­kı­nın her zaman ka­şı­ya­ca­ğı gün gibi aşi­kâr­dır.
İYİ Parti mil­li­yet­çi bir parti ol­du­ğu id­di­ası­nı sür­dür­mek­te ıs­rar­lıy­ken ya­şa­nan Türk­kan va­ka­sı top­lu­mun has­sa­si­yet­le­ri­nin Mil­let İtti­fa­kı için HDP fak­tö­rü­nün olum­suz et­ki­le­ri­ni bir kez daha is­pat­la­mış­tır. Şehit ya­kı­nı­nın Meral Ha­nı­mın HDP’li De­mir­taş ile o eski tar­tış­ma­lı bir­lik­te kah­val­tı me­se­le­si üze­rin­den pro­tes­to­su­nu ber­ta­raf et­me­ye ça­lı­şır­ken me­se­le­nin pro­tes­to­cu şehit ya­kı­nı­nın ba­cı­sı­na küfür edil­me­ye kadar git­me­si İYİ Parti üze­rin­de­ki HDP ne­de­niy­le do­la­şan kara bu­lut­lar­da Türk­kan et­ki­siy­le şim­şek­ler çak­ma­sı­na neden ol­muş­tur. İYİ Parti st­ra­te­ji­si­ni göz­den ge­çir­me­li­dir. Mil­li­yet­çi çiz­gi­de olup hem HDP hem de AKP blo­ğu­na açık­ça tavır alıp si­ya­set güt­tü­ğü tak­dir­de AKP ne­de­niy­le Cum­hur İtti­fa­kın­dan, HDP ne­de­niy­le Mil­let İtti­fa­kın­dan uzak duran mil­yon­lar­ca seç­me­nin odağı ve ter­ci­hi ola­bi­le­ce­ği­ni gör­me­li, ken­di­si­ni illa ki bir it­ti­fa­ka mec­bur gör­me­me­li­dir. Bugün AKP’yi kabul et­me­yen MHP ta­ba­nın­da mil­yon­lar­ca ül­kü­cü/mil­li­yet­çi seç­men, HDP’yi kabul et­me­yen CHP ta­ba­nın­da ulu­sal­cı/mil­li­yet­çi seç­men var­dır ve Tür­ki­ye si­ya­se­ti­nin ka­de­ri­ni bu ke­sim­ler be­lir­le­ye­bi­lecek güç­te­dir­ler. Bu ke­sim­le­rin sı­kın­tı­sı ise ken­di­le­ri­ne uygun bir blo­ğun ol­ma­ma­sı, mev­cut her blo­ğun da deri aç­maz­la­rı­nın ol­ma­sı ne­de­niy­le her ke­sim­ce kabul gör­me­me­le­ri­dir. HDP, eğer ki id­di­alar doğru ise ve gizli ajan­da­lar­da bir it­ti­fak söz ko­nu­su ise ve it­ti­fak için sebep ne olur­sa olsun her zaman İYİ Parti için aya­ğın­da­ki bağ, geç­mi­şin­de bir gölge, ge­le­ce­ğin­de bir ha­ya­let gibi her zaman peş­le­rin­de ola­bi­le­cek­tir. Ha­tır­la­yı­nız, se­çim­ler­den sonra İYİ Par­ti­li ve­kil­ler HDP’yi eleş­tir­dik­le­rin­de, HDP’liler on­la­ra ‘bugün mec­lis­te bizim sa­ye­miz­de var­sı­nız’ diye hay­kır­mak­tan çe­kin­me­miş­ler­di. Mil­let İtti­fa­kı seçim ka­zan­dı­ğı tak­dir­de or­ta­ya çıkıp bizim sa­ye­miz­de ik­ti­dar ol­du­nuz di­yecek bir HDP’nin neler talep edip or­ta­lı­ğı nasıl ka­rış­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni varın siz dü­şü­nün. Mil­let İtti­fa­kı için hiç­bir hayrı ol­ma­yan/ola­ma­ya­cak HDP yol­la­rın bir an önce ay­rıl­ma­sı sa­de­ce it­ti­fa­kın diğer par­ti­le­ri için tüm ülke ve mil­let için ha­yır­lı ve doğru olan­dır. Yoksa mil­le­ti­mi­zin has­sa­si­yet­le­ri ne­de­niy­le HDP ile it­ti­fak söy­len­ti­le­ri­ne karşı mil­le­tin tep­ki­si Bin­göl’deki gibi sa­de­ce bir va­tan­da­şın pro­tes­to­su ile kal­maz daha yoğun ve sert tep­ki­ler­le de kar­şı­la­şı­la­bi­lir ve is­ten­me­yen top­lum­sal bir ka­osun önü açı­la­bi­lir. Bin­göl va­ka­sı uma­rız HDP’den medet uman si­ya­si par­ti­le­ri biraz daha te­fek­kü­re sevk eder ve bu mil­le­ti­mi­zin ulvi de­ğer­le­ri­ne nasıl sahip çık­tı­ğı hu­su­sun­da daha has­sas olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­re­tir.
Si­ya­set­te ka­ba­lık ve küfür ola­yı­na el­bet­te bu son vaka tek örnek de­ğil­dir. Küfür ve/veya ha­ka­ret ör­nek­le­ri si­ya­si ha­ya­tı­mız­da ma­ale­sef uzun bir ya­zı­nın ko­nu­su ola­bi­lecek kadar çok­tur. Bil­has­sa çözüm sü­re­ci de­ni­len o ka­ran­lık iha­net sü­re­cin­de AKP ileri ge­len­le­rin, bil­has­sa AKP genel baş­ka­nı ve aynı za­man­da Cum­hur­baş­ka­nı olan Er­do­ğan’ın şe­hit­lik hu­su­sun­da ba­sı­na yan­sı­yan kimi söz­le­ri­ni bugün kaç kişi ha­tır­lı­yor acaba? Kim bilir, belki ile­ri­de bir başka ya­zı­da bun­la­rın da bir der­le­me ve yo­rum­la­ma­sı­nı ya­pa­rız…Bu haf­ta­ki ya­zı­mı­zı 10 Kasım mü­na­se­be­tiy­le ve­fa­tı­nın 83. se­ne­sin­de dev­le­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, şanlı is­tik­lal mü­ca­de­le­mi­zin mu­zaf­fer li­de­ri Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü rah­met, min­net ve say­gıy­la ana­rak bi­ti­ri­yo­rum!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir