KA­VUŞ­TUK

Reklam
Reklamı Gizle

Şu güzel günü ilan eden­le­re te­şek­kür ede­rim, kendi adıma. Nasıl ola­cak diye ge­çir­di­ğim uy­ku­suz ge­ce­le­ri­me değdi.
Sabah üç ar­ka­da­şım­la saat se­kiz­de yol­la­ra düş­tük. Side Royal Pa­la­ce otele gi­di­yo­ruz. Çok he­ye­can­lı­yım.
Uzun za­man­dır gö­re­me­di­ğim canım ar­ka­daş­la­rı­mı acaba nasıl bu­la­ca­ğım. Ne çok öz­le­dim her bi­ri­ni.
Keşke tüm ar­ka­daş­la­rım­da ge­le­bil­sey­di. Bir yere ulaş­ma­yı çok is­te­di­ği­niz zaman yol­lar uza­dık­ça uzu­yor. Ka­la­ca­ğı­mız otele ula­şı­yo­ruz. Ya­tı­lı okul­da , ça­lış­tı­ğı­mız köyde kar­deş gibi ol­du­ğu­muz Han­dan ve Osman Doğan bey. Nasıl öz­le­mi­şiz bir­bi­ri­mi­zi.
Sa­rı­lı­yo­ruz Kucak do­lu­su Se­vinç’i Se­vi­ye’yi gö­rü­yo­rum.
Se­vinç­ten uça­ca­ğım. Bir dön­düm ar­ka­ma Bel­ki­ye ve eşi.
Sa­rı­lıp has­ret gi­de­ri­yoŕuz.
O da ne Atil­la bey ve eşi Kır­şe­hir­den gel­miş­ler.
Çok se­vin­dim ama Ha­ti­cey­le Osman beyi de aradı göz­le­rim.
Kır­şe­hir’den Arif Ekici bey de gel­miş ne güzel. Hiç ya­ban­cı­lık çek­me­den hoş gel­din; di­yo­rum.
Ar­kam­dan bir sa­rı­lan sa­rı­lan var. Nihal Ak­yü­rek ve Mus­ta­fa, Fatma İrmak, Nu­ri­ye­ci­ğim ve ab­la­sı sa­rı­lı­yo­ruz.
Bu ar­ka­daş­la­rım An­tal­ya’ da ol­duk­la­rı halde gö­rü­şe­mi­yo­ruz. Şimdi çok se­vin­dik.
Şimdi artık yolda olan­la­rı bek­li­yo­rum. Kır­şe­hir Öğ­ret­men Okulu me­zun­la­rı Yur­da­nur Ku­rut­lu ve Yur­da­nur Ünal Dağ daha önce hiç gör­me­di­ğim bu ar­ka­daş­la­rı­mı da sanki hep bir­lik­tey­miş gibi kar­şı­lı­yo­rum.
Ak­ra­bam, kar­de­sim Mus­ta­fa Badem ve eşi Fir­devs Badem de beni yal­nız bı­rak­ma­dı can­la­rım.
Göz­le­rim yol­lar­da ge­lecek olan ar­ka­daş­la­rım ka­za­sız be­la­sız gel­sin­ler diye.
Fer­ru­he ve eşi, ar­ka­daş­la­rı Müj­gan hanım ve eşi Mus­ta­fa To­pa­loğ­lu bey ge­li­yo­ruz diye te­le­fon et­ti­ler.
Şimdi on­la­rı bek­li­yo­rum. Kısa bir yol­la­rı kal­mış. Se­vi­ni­yo­rum.
Kırk bir yıl­lık can ar­ka­da­şım Hu­ri­ser Özsoy’ da üç gün­dür ya­nım­da böyle ar­ka­daş­lık­lar zor bu­lu­nur. Kır­şe­hir’den Dü­ri­ye Işık ve eşi de burda.
Eşe­ci­ğim keşke sen de ol­say­dın. Her şey çok güzel. Side Royal Pa­la­ce’nin bütün ça­lı­şan­la­rı et­ra­fı­mız­da dört dö­nü­yor­lar bir ek­si­ği­miz var mı diye.
Yi­yecek, içecek, her şey çok güzel ve çok temiz. Ote­lin her yani pırıl pırıl ter­te­miz. Te­şek­kür­ler Side Royal yö­ne­ti­mi­ne.
Bi­li­yor mu­su­nuz öğ­ret­men­lik bam­baş­ka bir mes­lek.
İnsana in­san­lı­ğı ka­zan­dır­mak için ilmek ilmek iş­le­yen, in­sa­nı an­la­yan, sev­gi­yi, sev­me­yi öğ­re­ten bir mes­lek. İster ça­lı­şı­yor olsun, ister emek­li olsun yaş al­dık­ça ol­gun­la­şıp tat­la­nan kıy­met­li bir meyva gibi.
Yur­du­mun güzel in­san­la­rı tüm öğ­ret­men­le­ri­miz her bi­ri­ni­ze sağ­lık, mut­lu­luk ve ya­şa­na­bi­lir bir hayat di­li­yo­rum.
Yine nice Öğ­ret­men­ler Günü’nde sağ­lık­la, sev­giy­le, güzel gün­ler gör­mek di­lek­le­rim­le Öğ­ret­men­ler Günü’nüz Kutlu Olsun.

Anahtar Kelime:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir