İzin­siz Bağış Ala­rak Va­tan­daş­la­rı Do­lan­dı­rı­yor!

Reklam
Reklamı Gizle

Geç­ti­ği­miz hafta Ak­sa­ray’da gün­de­me gelen ken­di­si­nin hay­van sever ol­du­ğu iddia eden Yasin Köse’nin sokak hay­van­la­rı­na bağış adı al­tın­da top­la­dı­ğı pa­ra­la­rı kendi men­fa­ati için kul­lan­dı­ğı ileri sü­rül­dü.
Yasin Köse, sokak or­ta­sın­da­ki ya­ra­la­rı hay­va­nı ve­te­ri­ne­re te­da­vi için gö­tür­dü­ğü vi­de­oda yılın kah­ra­ma­nı ola­rak sos­yal med­ya­da çok ko­nu­şu­lan isim ol­muş­tu.
Köse’ye ait hay­van ba­rı­na­ğı­nın ba­kım­sız­lık­tan do­la­yı mü­hür­len­di­ği öğ­re­nil­di.
Kır­şe­hir’de ya­şa­yan Sokak Can­la­rı ve Ço­cuk­la­rı Ko­ru­ma Der­ne­ği Kır­şe­hir ve Ana­do­lu Tem­sil­ci­si Melek Yıl­dız(38) Yasin Köse’nin izin­siz ba­ğış­lar ala­rak va­tan­daş­la­rı do­lan­dır­dı­ğı­nı iddia etti.
DHA Mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan Melek Yıl­dız, ya­ra­lı hay­van­la­rın fo­toğ­ra­fı­nı çekip sos­yal me­da­ya­da ya­yın­la­ya­rak hay­van se­ver­ler­den para al­dı­ğı­nı söy­le­di.
‘Hay­van Soyar De­di­ği­miz İşle Meş­gul’
Yıl­dız,“Yasin Köse ca­mi­anın içe­ri­si­ne gir­miş baş­lan­gı­cın­da in­sa­ni­yet­li bir şe­kil­de işe baş­la­yıp daha sonra yurt dışı ve yurt içe­ri­sin­den al­dı­ğı ba­ğış­lar­la ne yazık ki ki­şi­sel men­fa­at­ler ka­zan­mış ki­şi­sel rant­lar elde etmiş, hay­van­lar için gelen pa­ra­lar ve na­kit­le­ri şahsi çı­kar­la­rı­na har­ca­mış bir şa­hıs­tır. Ne­ti­ce de hay­van­la­ra git­me­yen pa­ra­lar hay­van­la­rın ölüm­le­riy­le so­nuç­lan­mış­tır. Yüz­ler­ce hay­van­dan bah­se­di­yo­ruz. Ruh­sat­sız aç­tı­ğı bah­çe­de, yüz­ler­ce hay­van ölüsü ile kar­şı­laş­tık. Ne yazık ki gü­nü­müz­de hay­van sever ca­mi­asın­da hay­van soyar de­di­ği­miz işle meş­gul olmuş du­rum­da­dır.”
‘Hay­van­la­ra Sağ­lık­sız Or­tam­da Ezi­yet Edi­li­yor’
Yıl­dız, Köse’ye bahçe ola­rak he­di­ye edi­len yerin tel ör­güy­le çe­vi­rip ba­rı­nak süsü ve­ril­di­ği­ni söy­le­di.
Yıl­dız “Ba­rı­nak hay­van se­ver­le­rin ba­ğı­şı ile alın­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Lakin edin­di­ği­miz ya­zış­ma gru­bun­da Yasin Köse’nin or­ta­ya çıkan so­nuç­ta bir ge­ce­de 12 bin EURO top­la­nıp, o pa­ra­nın be­lir­siz yer­le­re git­me­si son­ra­sın­da sos­yal med­ya­da Orta Köylü Cemil adıy­la or­ta­da gezen bir va­tan­da­şın be­ya­nı ile ba­rı­na­ğın pa­ra­sı ken­di­si ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­mış ve Yasin Köse’ye he­di­ye edil­miş­tir. Bahçe ola­rak he­di­ye edi­len yerin tel örgü ile çekip biraz ku­lü­be ku­ru­la­rak hay­van ba­rın­dır­ma­sı için kul­la­nıl­dı­ğı aşi­kar du­ru­ma­dır. Bu durum ne­ti­ce­sin­de hiç­bir ve­te­ri­ner ol­ma­dan büyük küçük ırk­lar has­ta­lık­lı­sı sağ­lık­lı­sı bir arada ola­cak şe­kil­de hay­van ba­rın­dır­ma­ya ve ruh­sa­tız şe­kil­de pan­si­yo­ner­dik yap­tı­ğı or­ta­ya çık­mış­tır. Du­ru­mun ve­ha­me­ti üze­ri­ne or­ta­ya çıkan gö­rün­tü­ler­le be­ra­ber ölen
hay­van­la­rı da gör­dük­ten sonra şah­sım ve bir­kaç ki­şiy­le be­ra­ber gerek CİMER ya­zış­ma­la­rıy­la be­ra­ber in­ce­le­nen ra­por­lar­la ba­rı­na­ğı­na mühür vu­rul­muş­tur.
Mühür vu­rul­duk­tan sonra ne kadar acı tablo or­ta­ya çık­tı­ğı­nı gör­müş olduk. İnsan­la­rın iyi ni­ye­ti­nin su is­ti­mal edil­me­si hay­van­la­rın ölüm­le sa­kat­lık­la so­nuç­la­nan gö­rün­tü­le­ri biz hay­van se­ver­le­ri de­rin­den üz­müş­tür.”
‘Ar­ka­sın­da Şir­ket Var’
Yıl­dız, Köse’nin ba­rı­na­ğı­nın mü­hür­len­me­si­ne rağ­men hala do­lan­dı­rı­cı­lık pe­şin­de ol­du­ğu­nu ifade etti.
Yıl­dız, “Şahıs bir dönem elini çek­miş­se yurt için­den ve dı­şın­dan gelen ba­ğış­lar­la ve ar­ka­sı­na da­ya­nan bir lo­jis­tik şir­ke­ti­nin des­te­ği ile be­ra­ber ye­ni­den gün­dem­den düş­me­siy­le be­ra­ber ye­ni­den fa­ali­yet­le­ri­ne devam et­mek­te­dir. ,
Ba­rı­nak adı al­tın­da ku­ru­lan ölüm kam­pı­nın şahıs bir süre sonra al­dı­ğı des­tek­ler­le tek­rar­dan bi­rey­sel an­lam­da yo­lu­na devam et­mek­te­dir.
5199 sa­yı­lı hay­van ka­nu­nun ta­ma­men çiğ­nen­di­ği 24. Mad­de­ye mu­ha­le­fet olu­nan bu du­rum­da biz hay­van se­ver­ler de­rin­den yara almış du­rum­da­yız.
Şahsi sal­dı­rı­la­rın ha­ka­ret­le­rin kü­für­le­rin ta­ciz­le­ri­nin ev­le­ri­mi­ze sal­dı­rıl­ma­sı­nın şeh­ri­mi­ze artan sal­dı­rı­la­rın haddi he­sa­bı yok­tur.”
40 Arena Haber Merkezi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir