İşte Hayat Bu

Reklam
Reklamı Gizle

De­me­tev­ler İlko­ku­lun­da ça­lış­tı­ğım yıl­lar­dan, çok.​sev­di­ğim bir ar­ka­da­şım bana ça­lı­la­rın bi­ri­bi­ri­ne gir­di­ği, gi­rer­ken de da­ire­ler oluş­tur­du­ğu bir resim gön­der­miş. Res­min üs­tün­de ” İşte Hayat Bu ” ya­zı­yor.
Ben de al­tı­na çok karma ka­rı­şık. Hayat böyle bir şey, ya­pa­cak bir şey yok dedim ama dü­şün­dük­çe hak­sız­lık yap­tı­ğı­ma inan­dım. O bi­ri­bi­ri­ne gir­miş ça­lı­la­rın ara­sın­da yeşil yap­rak­lar, ara sıra da gül­ler ol­ma­lıy­dı.
Hayat her zaman kuru ça­lı­lar gibi değil. Onu o hale ge­ti­ren biziz biz­le­riz, tüm in­san­lar.
Ha­ya­tı gül­lük gü­lis­tan­lık yap­mak bizim eli­miz­de. Her­kes bi­ri­bi­ri­ne saygı gös­ter­se,pay­laş­ma­yı bilse, et­ra­fın­da kusur ara­ma­sa, kimse kim­se­ye zarar ver­me­se, bütün bun­lar aile­den baş­la­sa.
Hani bir söz var ya ” Olma keser gibi, hep bana hep bana; Ol tes­te­re gibi, bir sana, bir bana ” bir ba­lık­çı­da gör­müş­tüm bu sözü ve çok et­ki­len­miş­tim. Ya­şa­mın her dö­ne­min­de ge­çer­li bir söz.
Sevgi de, pa­ra­da, malda. Saygı bek­le­yen, saygı gös­ter­me­yi de bil­me­li. Sevgi mi is­ti­yor­sun, sen sev ki se­vi­le­sin.
Şu ha­ya­tı ya­şa­nır hale ge­tir­mek bizim eli­miz­de. Çaba har­ca­la­ma­lı­yız hep bir­lik­te. Bu sar­mal­dan kur­tul­ma­nın tek ça­re­si bu.
Geçen gün ço­cuk­lar, an­ne­ler hep bir­lik­te ye­me­ğe git­tik.
Bir ba­lık­çı; bah­çe­si ve içe­ri­si tık­lım tık­lım dolu.
Allah için hamsi ta­va­yı güzel ya­pı­yor­lar. Ka­ra­de­niz yö­re­si­nin meş­hur kuy­ma­ğı­nı da güzel ya­pı­yor­lar. Ferit balık yemek is­te­me­di, köfte yedi. Güzel ol­ma­sa yemez. Demek ki köf­te­le­ri de güzel.
Neden an­la­tı­yo­rum bun­la­rı? Her şey güzel, yaz geç. Ge­çe­mem. Bu ba­lık­çı­nın en önem­li ku­su­ru temiz bir tu­va­le­ti­nin ol­ma­yı­şı. Kaç yıl önce de küçük bir tu­va­le­ti vardı.
Tu­va­le­ti bü­yüt­müş­ler ama te­miz­lik yok, tu­va­let ka­ğı­dı yok. Tu­va­let­le­rin için­de çöp ko­va­sı bile yok. Her şeyi güzel olan bir tu­va­let olsa çok mu zor olur acaba? Çoluk çocuk o tu­va­let­le­ri kul­la­nı­yor. O halde de yemek yi­yor­lar.
Ka­çın­cı yüz­yıl­da­yız. Artık bun­la­ra da dik­kat edin. Ha­ya­tı ya­şa­nır hale ge­ti­rin.
Her şeyin dü­ze­le­ce­ği­ni dü­şün­mek is­ti­yo­rum. O zaman da çalı sar­ma­lın ara­sın­da yeşil yap­rak­lar ve gül­ler olsun is­ti­yo­rum.
Sağ­lık­la ve sev­giy­le kalın canım ar­ka­daş­la­rım.

Anahtar Kelime:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir