HA­FI­ZASIZ­LIK

Reklam
Reklamı Gizle

Bu­gü­nün so­ru­nu dü­şü­nüp ifade ede­me­mek­ten zi­ya­de sağ­lık­lı bir ha­fı­za­ya sahip olun­ma­ma­sı­dır.
Ha­fı­za, his­set­mek­tir.
Geç­miş ya­şan­mış­lık­tan,
tu­tar­lı ge­lecek inşa et­mek­tir.
Ge­le­cek­te , ha­fı­za­sı güçlü olan­lar ;
is­tik­rar­lı fert, hür mil­let , lider dev­let ola­cak­tır .
Zira bu ister dev­let ha­fı­za­sı,ister mil­let ha­fı­za­sı,ister fert ha­fı­za­sı olsun hepsi tek tek bu ha­fı­za­nın diri ve güçlü ol­ma­sıy­la müm­kün­dür.
Za­ma­nı­mız­da ayrık otu gibi ya­yı­lan ve sar­ma­şık gibi sarıp sar­ma­la­yan her alan­da­ki yerel ve kü­re­sel ko­kuş­muş­luk ile baş et­me­nin tek yolu;
Güçlü bir ha­fi­za­ya sahip ol­mak­tan ge­çi­yor.
Bizim nesil geç­mi­şi unut­tu ve bu yüz­den bo­ca­la­dı/bo­ca­lı­yor.
Gü­nü­müz genç­li­ği ise ku­şak­la­ra bö­lün­dü (x,y,z,alfa gibi) ara­la­rın­da­ki bağ­lar koptu.
İle­tim­şiz­lik baş­la­dı.
Hayır hayır, nos­tal­ji­ye kapı ara­la­mak değil ni­ye­tim. ‘Güzel gün­le­ri­miz vardı, gitti kay­bol­du o gün­ler, hadi hep bir­lik­te eski güzel va­kit­le­ri öz­le­ye­lim’ de­mi­yo­rum.
Ancak hindi gibi dü­şü­nen, öküz gibi bakan,tilki kur­naz­lı­ğın­da ya­sa­yan insan ola­rak dü­şün­dü­ğü­müz ve zan­net­tik­le­ri­mi­zin fe­na­lık­la­rın­dan ancak sağ­lık­lı ha­fi­za­mız sa­ye­sin­de bun­la­rın tu­zak­la­rın­dan kur­tu­lu­ruz.
Dünya ye­te­rin­ce sı­kı­cı.,sinsi ve sisli .
Nefes alıp verme ge­re­ği gibi ev­le­ri­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze,dev­le­ti­mi­ze, dost­la­rı­mı­za muh­ta­çi­sek, acı­ma­sız dün­ya­da şef­kat­ten başka bir ara­yış yok ise ;
Bun­la­rın far­kı­na var­mak , de­ğer­le­ri­ni bil­mek­de sağ­lık­lı ha­fı­za­ya sahip ol­mak­tan ge­çi­yor.
Zira bu ül­ke­de or­ga­ni­ze bi­çim­de ah­mak­ça ha­re­ket eden in­san­la­rın ba­şı­mı­za aç­tı­ğı türlü türlü be­la­la­rı te­miz­le­mek!
fıt­ra­tı bo­zul­ma­mış, ak­lı­nı ve vic­da­nı­nı ki­ra­ya ver­me­yen ter­te­miz şah­si­yet­le­ri be­lir­le­mek ha­fı­za­mı­zın sağ­lı­ğı­na bağlı.
Ha­fı­za ezel­den ebede Irmak gibi ak­ma­lı,du­ru­lu­ğun­dan iç­me­li , arın­ma­lı.
Sakın ola ki bu­lan­dı­rıl­ma­ma­lı .
Çünkü bu­la­nık suda av­la­nan çok olu­yor ve ar­dın­dan
tes­li­mi­yet­çi­lik ve kuy­ruk­çu­luk sis­tem­le­şi­yor.
Ne­ti­ce­de iti­ba­riy­le;
Ana sorun, nasıl daha iyi ya­şa­nı­la­ca­ğı ve
neye göre ve nasıl ya­şa­ya­ca­ğı­na karar ver­mek güçlü ha­fı­za­dan ge­çi­yor.
Ha­fı­za ka­de­ri­miz.
Bu kadim top­rak­lar­da KADER mev­sim­siz ya­şa­nı­yor.
Bu yüz­den ha­fı­za­lar­da ki kadim bil­gi­ler sahte ve de­ğer­siz olan­la­rın ara­sın­da kay­bol­ma­dan;
Ha­fı­za-sız­lık il­le­ti biz­le­ri sa­mi­mi­yet­siz,de­ğer­siz, ke­pa­ze ve şah­si­yet­siz kıl­ma­dan :
İfade edi­le­ni an­la­ma , sa­vun­du­ğu­muz fi­kir­le­ri say­gın kılan ve
olay­la­rı de­ğer­len­di­ren top­lum olmak zo­run­da­yız.

Anahtar Kelime:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir