FAR­KIN­DA­LIK TÜM ZA­MA­NI KU­ŞAT­MA­LI

Reklam
Reklamı Gizle

De­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız her­ke­se dua ve
se­lam­la ya­zı­ma baş­lı­yo­rum. Keşke in­san­lar, dev­let­ler, her­han­gi bir teh­li­ke ve mu­si­be­te maruz kal­dık­la­rın­da­ki in­si­ya­tif­le­ri geçen zaman di­li­min­de de ve ha­ya­tı­mı­zın her saf­ha­sın­da da daimi bir has­sa­si­yet­le te­yak­kuzda olup, sür­dü­re­bil­me er­de­mi ve bi­lin­ci­ne de sahip ola­bil­se?Top­lum­sal ha­ya­tın in­san­la­ra, ve dev­le­te ver­di­ği so­rum­lu­luk teh­li­ke çan­la­rı­nın uya­rı­la­rı ile var ol­ma­mış­tır.
İnsa­noğ­lu­nun ve dev­let­le­rinku­rul­ma­sıy­la var olan de­ğer­ler, sa­de­ce menfa­at­lar ve çe­kiş­me­ler­le arka plana atıl­mış­tır.Hal­bu­ki za­ma­nın, bi­lin­cin ve ön­le­min, ön­ce­si ve son­ra­sı yok­tur.​Vakit na­kit­tir ata­sö­zün­de olduğu gibi, bo­şu­na giden za­ma­nın de­ğer­le­ri­ne ve so­rum­lu­luk duy­gu­su­na hakim olan in­san­lar ve dev­let­ler za­ma­na esir ol­ma­yıp, daima zamanın ge­tir­di­ği se­nar­yo­la­ra ha­zır­lık­lı ve bi­linç­li bir kitle ola­bil­me­li­dir.İşte bu gün bo­ğuş­mak­ta ol­du­ğu­muz küresel sal­gın ve mu­si­bet Çin­de­ki bazı in­san­la­rın pis­li­ği ve dev­le­tin ih­mal­kar­lı­ğı, bu has­ta­lı­ğa prim verip, ulu­sal dev­let­le­re ya­yıl­ma­sı­na adeta da­ve­ti­ye çı­kar­mış­tır.
Pis­lik­ten maraz doğar sözüyle Çin’de her türlü hay­va­nın yen­me­si ve hay­van­la­ra ya­pı­lan iş­ken­ce hak ka­tın­da kabul gör­me­yip, bir tufan ola­rak in­san­lı­ğın kar­şı­sı­na çık­mış­tır. Adeta bu mu­si­bet in­san­lı­ğa bir uyarı ver­mek­te­dir.
Gram­la önlem ki­loy­la te­da­vi­den daha iyidir.Şimdi dün­ya­da­ki dev­let­ler, ve in­san­lar kendi­le­ri­ni sor­gu­la­ma za­ma­nı.Dev­let­ler ada­let ve so­rum­lu­luk duy­gu­su­nu canlı tu­ta­rak daima tetikte ol­ma­la­rı; in­san­lar ise ahlak ve vic­dan­la­rının göl­ge­sin­den ay­rıl­ma­ya­rak in­san­lı­ğa hiz­met et­me­le­ri tek gaye ol­ma­lı­dır.
Biz­ler için ted­bir­le­re uymak bir zo­run­lu­luk değil, bir in­san­lık ge­re­ği­dir.
Allah’ın rah­me­ti de­vam­lı ga­za­bın­dan bü­yük­tür ha­di­si­ni ha­tır­la­tır; ne olur­san ol önce nef­si­nin öğ­ret­me­ni, vic­da­nı­nın öğ­ren­ci­si ol.​
Bu ha­dis­ler ve an­lam­lı söz­le­rin ışı­ğın­da tüm in­san­lı­ğa hakka ve ada­le­te va­ra­bil­me far­kın­da­lı­ğı­na ula­şabilme şu­uru­nu te­men­ni ede­rek, tüm oku­yu­cula­rı­mı­za ha­yır­lı pa­zar­lar di­li­yo­ruz.
Saygı ve sev­gi­le­rim­le

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir