Çıkar Ve Men­fe­at Bizi Bizden Aldı

Reklam
Reklamı Gizle

Nevzat Aksoy

De­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız her­ke­se dua ve se­lam­la ya­zı­ma baş­lı­yo­rum. İnsa­noğ­lu ne ga­rip­tir ki ger­çek nefes alıp verdi­ği­miz, ha­va­sı­nı so­lu­du­ğu­muz dün­ya­yı, sahte iliş­ki­ler, sahte duy­gu­lar, sahte si­ya­set, sahte ak­ra­ba­lık ve dost­luk­lar, kı­sa­ca­sı sos­yal yaşamın iş­sev­sel­li­ği­ni ku­şa­tan ya­şan­tı­mı­zı rehin aldı.Daha doğ­ru­su gü­nü­mü­zün bir mo­da­sı haline geldi. Ter­te­miz olan dün­ya­mı­zı, bize ve özü­müze ya­kış­ma­yan hal ve ha­re­ket ve duy­gu­la­rı­mızın amaç dışı hu­ra­fe­le­riy­le ma­ale­sef kir­let­tik. Ta­bi­ki sahte İliş­ki­ler üze­ri­ne bina edil­miş bir top­lum, ve in­san­lık­tan ne bek­le­ne­bi­lir.​Biz, biz ol­ma­dı­ğı­mız için bugün bu ya­şa­nan mu­si­bet­lere mah­ruz kal­dık. Zaman nasıl ki ha­yat­la­rı­mız­dan çal­dıy­sa, meğer biz­ler­de bir­bi­ri­mi­zin hayat ya­şan­tı­la­rından çalan bir top­lum, bir mil­let ha­li­ne gel­dik.
Bir­bi­ri­mi­ze selam ver­dik, hal hatır sor­duk, ticaret yap­tık, aile­miz, kar­deş­li­ği­miz, saf bir ni­yetten zi­ya­de, ne­ma­lan­ma, bir bek­len­ti ve menfa­at­ler üze­ri­ne ku­ru­lu bir dü­zey­de vuku bulduÖyle bir hale gel­dik ki, çı­kar­la­rı­mız ve is­tekle­ri­miz, bizi ahlak ve de­ğer­le­ri­miz­den uzak­laş-
tırdı.Yeri geldi doğ­ru­ya yan­lış; yan­lı­şa doğru, iyiye kötü, kö­tü­ye iyi, gören göz­le­ri­mi­ze, işi­tenku­lak­la­rı­mı­za ya­lan­cı birer şa­hit­ler olduk.İdrakına va­ra­ma­dık, sor­gu­la­ya­ma­dık, ah aldık, baş­ka­la­rı­nın gü­na­hı­na gir­dik. Ki­mi­si bir ekmek bu­la­maz­ken, ki­mi­si var­lık için­de yü­zer­ken, açı hor gör­dük.Ser­ma­ye baron­la­rı­nın ayıp ve gü­nah­la­rı­nı sırf çıkar ve men­fa­at­le­ri­miz için örtük.Dünya hırsı ve menfaat sev­da­sı in­san­lı­ğı bo­ğa­zı­na kadar gü­na­ha,dünya ve top­lum­la­rı de­for­mas­yon ve bir gaflet sar­ma­lın­da yö­nü­nü ve yo­lu­nu bu­la­ma­yan bir mez­ra­ya çekti.Evet de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız, ma­ale­sef ateş düş­tü­ğü yeri yakar.​Hayat, ya­şa­mak, hakkı hakkına ver­mek, saf bir ni­ye­te hiz­met etmek, çıkar ve men­fa­ate tes­lim ol­ma­yan insan ve in­san­lı­ğa ya­kı­şır.
Ma­ale­sef bize ema­net olan bu ca­nı­mı­zı, ger­çe­ğe ve in­san­lı­ğa hiz­met yo­lun­da har­cı­ya- ca­ğı­mı­za, men­fa­ate ve çı­ka­ra har­ca­dık. Buda bizi biz­den aldı, sahte emel­ler­le ger­çek kim­li­ği­mi­zi, bize kay­bet­tir­di.Saygı ve sev­gi­le­rim­le

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir