24 Ka­sım­da Öğ­ret­men­ler Müjde Bekliyor

Reklam
Reklamı Gizle

Mus­ta­fa Kemal Ata­türk Ba­şöğ­ret­men ola­rak (24 Kasım 1928) ta­ri­hi­ni öğ­ret­men­ler günü ola­rak kabul etmiş ve­1981 yı­lın­dan beri de öğ­ret­men­ler günü resmi ola­rak kut­lan­mak­ta­dır.
Pey­gam­ber efen­di­mi­zin “İlim Çin’de olsa gidip alı­nız,
“Be­şik­ten me­za­ra kadar ilim tah­sil edin“ Allah beni bir mu­al­lim (öğ­ret­men) ola­rak gön­der­miş ” bu­yu­ru­yor.
Bu dün­ya­da iki ki­şi­nin hakkı öden­mez: bi­rin­ci­si ayak­la­rı­nın altı öpü­le­si ana­la­rın hakkı, ikin­ci­si el­le­ri öpü­le­si öğ­ret­men­le­rin.
Dün­ya­da her şeye değer bi­çi­le­bi­lir, ama öğ­ret­me­nin ese­ri­ne değer bi­çi­le­mez. – Sok­ra­tes
Eği­tim ve öğ­re­ti­min amacı ma­ki­ne yap­mak değil, insan ye­tiş­tir­mek­tir’. M. K Ata­türk
Ge­lecek genç­le­rin, genç­ler ise öğ­ret­men­le­rin ese­ri­dir.
Ano­nim
Öğ­ret­men bir kan­di­le ben­zer, ken­di­ni tü­ke­te­rek baş­ka­la­rı­na ışık verir. (M.K. Ata­türk)
Öğ­ret­men; şef­kat de­mek­tir, hayat de­mek­tir, yol gös­te­ren de­mek­tir.
Top­lu­mun düş­ma­nı ce­ha­let, ce­ha­le­tin düş­ma­nı öğ­ret­men­dir.
Unut­ma­yı­nız ki cum­hur­baş­ka­nı bile sı­nıf­ta öğ­ret­men­den sonra gelir. . (M.K. Ata­türk)
Yer­yü­zün­de öğ­ret­men­lik­ten daha onur­lu bir mes­lek ta­nı­mı­yo­rum. (Di­yo­jen)
Öğ­ret­me­ne ve­ri­len değer, ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ne ya­pı­la­cak en önem­li ya­tı­rım­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir.
Öğ­ret­men­ler 24 Ka­sım­da resmi ma­kam­lar­dan müjde bek­li­yor.
Bu ne­den­le Öğ­ret­men­le­rin bir­ta­kım istek ve di­lek­le­ri­ni siz de­ğer­li okur­la­rım­la pay­laş­mak is­ti­yo­rum;
1-Öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin, eko­no­mik ve sos­yal so­run­la­rı­na çözüm bu­lun­ma­lı­dır.
2-Öğ­ret­men­le­rin sık sık de­ği­şen eği­tim po­li­ti­ka sis­te­min­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır.
3-Öğ­ret­me­ne per­for­mans uy­gu­la­ma­sı gün­dem­den kal­dı­rıl­ma­lı­dır.
4-Öğ­ret­men­le­rin ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rı sı­na­vı­nın bir kez ya­pı­lıp bir daha ya­pıl­ma­ma­sı­nın ka­yıp­la­rı ye­ni­den kar­şı­lan­ma­lı­dır.
5-Öğ­ret­men­le­rin alan de­ği­şik­li­ği için ye­ter­li ko­şul­la­rı ta­şı­yan­la­ra baş­vu­ru hakkı ta­nın­ma­lı­dır.
6-Öğ­ret­men­le­re yıp­ran­ma payı, taz­mi­nat, ek puan ve­ril­me­li­dir.
Maaş zam­la­rı­nın vergi di­li­mi kar­şı­sın­da eri­me­me­si için ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı­dır.
7-Üc­ret­li öğ­ret­men­lik, söz­leş­me­li öğ­ret­men­lik uy­gu­la­ma­la­rı­na son ve­ril­me­li, kad­ro­lu ça­lış­ma hakkı ko­run­ma­lı­dır.
8-Öğ­ret­men­le­rin emek­li maaş dü­şü­şü en­gel­len­me­li böy­le­ce emek­li­li­ğe teş­vik edil­me­li­dir.
9-Ata­ma bek­le­yen öğ­ret­men­ler için kadro tah­si­si ya­pıl­ma­lı, öğ­ret­men ye­tiş­ti­ren ku­rum­lar­da ih­ti­ya­ca göre öğ­ren­ci alımı ya­pıl­ma­lı.
10-Öğ­ret­men ve ida­re­ci ata­ma­la­rın­da mü­la­kat uy­gu­la­ma­sın­dan vaz­ge­çil­me­li­dir.
11-Öğ­ret­men­le­rin ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri için fır­sat ya­ra­tıl­ma­lı, ken­di­si­ni ge­liş­ti­ren öğ­ret­men ödül­len­di­ril­me­li­dir.
12-Öğ­ret­men­le­re emek­li­li­ğe esas 3600 ek gös­ter­ge ve­ril­me­li ve ek ders üc­ret­le­ri, çocuk ve kira yar­dı­mı art­tı­rıl­ma­lı­dır.
13-Norm kadro mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si için norm kadro yö­net­me­li­ği de­ği­şen şart­la­ra uygun hale ge­ti­ril­me­li­dir..
14-Okul ida­re­sin­de, yö­ne­ti­ci ata­ma­la­rın­da li­ya­kat öne çık­ma­lı­dır.
15-Okul ön­ce­si öğ­ret­men­le­rin ça­lış­ma şart­la­rı iyi­leş­ti­ril­me­li, ba­kı­cı ko­nu­mun­dan kur­ta­rıl­ma­lı­dır.
16-Okul la­bo­ra­tu­ar­la­rı gün­cel tek­no­lo­ji ile des­tek­len­me­li­dir.17-Okul­lar­da sanat ve spor fa­ali­yet­le­ri des­tek­len­me­li, okul­la­rın gün­lük ders saati ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­li­dir.
18-Müf­re­dat­lar, ders ki­tap­la­rı, sınav sis­tem­le­ri öğ­ret­men gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da bi­lim­sel yön­tem­ler­le ha­zır­lan­ma­lı­dır.
19-Bu­gü­nün gös­ter­me­lik kut­la­ma­lar ye­ri­ne so­run­la­rın çö­zü­le­bi­le­ce­ği fır­sat­lar gün­de­me ge­ti­ril­me­li
20-Bu özel günde, öğ­ret­men­le­rin al­dı­ğı eği­tim ve ye­ter­li­li­ği, özlük hak­la­rı, maddi ve ma­ne­vi tat­mi­ni gibi ko­nu­la­rın tar­tı­şı­la­ca­ğı, çözüm üre­ti­le­ce­ği fır­sat günü ol­ma­lı­dır.
21-Öğ­ret­men­lik mes­lek ka­nu­nu ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir
22-3600 Ek Gös­ter­ge sözü tu­tul­ma­lı ve 24 Kasım Öğ­ret­men­ler günü yak­la­şır­ken yıl­lar­dır bek­le­nen bu müjde ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir.
23-Üc­ret­li öğ­ret­men­lik son bul­ma­lı, öğ­ret­men açı­ğı­nı ka­pa­ta­cak ata­ma­lar ya­pıl­ma­lı­dır
24-Öğ­ret­men­ler ara­sın­da­ki fark­lı sta­tü­ler son bul­ma­lı­dır.
Öğ­ret­men­li­ğin üc­ret­li, söz­leş­me­li ve kad­ro­lu ola­rak ay­rıl­ma­sı kabul edi­le­mez.
Aynı işi yapıp fark­lı sta­tü­ler­de ça­lış­mak mes­le­ğe zarar ver­mek­te­dir.
Öğ­ret­me­nin üc­ret­li­si, söz­leş­me­li­si olmaz, öğ­ret­men kad­ro­lu ol­ma­lı­dır.
25-Öğ­ret­men­le­rin ek ders mağ­du­ri­ye­ti çö­zül­me­li­dir.
Aynı işi yapan, aynı ders saati görev yapan öğ­ret­men­le­ri­miz ara­sın­da­ki ücret ay­rı­mı devam et­mek­te­dir.
26-Öğ­ret­men­le­rin yer de­ğiş­tir­me so­ru­nu çö­zül­me­li­dir ve 4 yıla 1 yıp­ran­ma payı ve­ril­me­li.
27-Öğ­ret­men­lik prog­ram­la­rın­da kon­ten­jan­lar azal­tıl­ma­lı­dır.
Öğ­ret­men­lik mes­le­ği­ne hak et­ti­ği önem ve­ril­me­li, öğ­ret­men­li­ği ter­cih ede­cek­ler için ba­şa­rı sı­ra­la­ma­sı yük­sel­til­me­li­dir.
Tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­zin Öğ­ret­men­ler Günü’nü kut­lu­yor başta ba­şöğ­ret­me­ni­miz Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ve şehit öğ­ret­men­le­ri­miz olmak üzere, kay­bet­ti­ği­miz tüm öğ­ret­men­le­ri rah­met­le, şük­ran­la anı­yo­rum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir