Sınır Tanımayan Bonkör Savurganlık

Reklam
Reklamı Gizle

De­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız her­ke­se dua ve se­lam­la ya­zı­ma baş­lı­yo­rum. Ken­di­ni in­san­lı­ğa ada­mış ki­şi­ler, kana ih­ti­ya­cı olan in­san­la­ra, kan ve­re­rek hayat kur­ta­rır­ken; gös­te­riş, sa­vur­gan­lık, ve is­ra­fın esiri olan devlet­ler ve bazı in­san­lar­da, im­kan­la­rı heba ederek, adeta can çe­ki­şen in­san­lık dra­mı­na se­yir­ci ka­lır­lar.
Tür­ki­ye­de ve dün­ya­da­ki israf ve sa­vur gan­lı­ğı mer­cek al­tı­na al­dı­ğı­mız­da ina­nıl­maz bir kay­na­ğın nasıl göz­gö­re­gö­re, boşu bo­şu­na he-
ba edil­di­ği­ne üzü­le­rek şahit olu­yor, bun­la­rın ön­len­me­si nok­ta­sın­da adım­la­rın atıl­ma­ma­sı
bon­kör bir zih­ni­ye­tin acı­ma­sız yü­zü­ne tanık oluyoruz.​
Geniş ma­na­sıy­la israf, ha­ya­tın her alanında kay­nak­la­rın zayi edil­me­me­si an­la­mı­na gelir. İslam is­ra­fın her tür­lü­sün­den müs­lü­manların ke­sin­lik­le uzak dur­ma­sı­nı em­re­di­yor.İşin in­sa­ni yönü ve eko­no­mik bo­yu­tu­da is­raf­tan ka­çın­ma­yı, ta­sa­ru­fu ön­gö­rür.
Yılda 10 mil­yon kişi aç­lık­tan ölü­yor.1.3 mil­yar ton gıda israf edi­liyor.​Bu is­ra­fın eko­no­mik bo­yu­tu 1 tril­yon do­la­ra kar­şı­lık geliyor.​Ekmek tü­ke­ti­mi­nin, dün­ya­ya göre yük­sek ol­du­ğu Tür­ki­ye­de yak­la­şık 6 milyon ekmek, yıl­lık top­lam­da ise 2 mil­yar adeti aşkın ekmek çöpe atı­lıyor.
Bunun eko­no­mik kaybı 220 mil­yar li­ra­ya yak­la­şı­yor Tür­ki­ye gibi ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de ise, yılda 150 mil­yon ton buğ­day ve buğ­day ürünü bir şe­kil­de heba oluyor.​
Sadece bu kayıp bile dün­ya­da geri kal­mış, fakir ül­ke­ler­de­ki açlığı or­ta­dan kal­dı­ra­bi­lecek buğ­day mik­ta­rı­nın altı ka­tı­nı oluş­tu­ru­yor.
Dev­let bo­yu­tun­da­ki akı­lal maz ener­ji, yakıt, araç ki­ra­la­ma, taşıt alma, tem­sil ve ta­nıt­ma gi­der­le­ri, ve ör­tü­lü öde­nek ve buna ben­zer sa­yı­sız ka­lem­ler­de ya­pı­lan insaf­sız is­ra­fın be­de­li­ni de, ne yazık ki yıl­lar­ca mil­let öde­mek zo­run­da ka­lı­yor.
İşte Tür­ki­ye­miz­de­ki sa­vur­gan­lı­ğın acı re-
çe­te­si­ni, göz­ler önüne se­rer­ken, in­san­lı­ğa çekti­ri­len sı­kın­tı­la­rın, yok­lu­ğun, çi­le­nin be­de­li­ni,dev­le­tin umur­sa­ma ve önlem al­ma­da ne kadar gaf­let­te ol­du­ğu­nun açık is­pa­tı­dır.
Yö­net­mek feda­kar­lık demektir.​Hani bir ata­sö­zü­müz­de nakl et­ti­ği gibi Dam­la­ya dam­la­ya göl olur ata­sö­zü ol­duk­ça önem arz eder.​Gelin hep be­ra­ber ih­ti­ras­la­rı­mı­zın
kö­le­si ol­ma­ya­lım; is­ra­fı or­ta­dan kal­dır­mak için du­yar­lı bir nesil ola­lım ki yeni can­la­ra der­man ola­lım.Saygı ve sev­gi­le­rim­le

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir