Ra­fi­ne Şe­ker­ler Vü­cu­da Zarar Ve­ri­yor

Reklam
Reklamı Gizle

Şe­ker­ler saf kar­bon­hid­rat­lar­dır ve yoğun ener­ji kay­nak­la­rı­dır. Gün­lük ha­yat­ta şe­ke­ri ev ya­pı­mı ola­rak ha­zır­la­dı­ğı­mız pasta, kek, ku­ra­bi­ye, tatlı, reçel ve kom­pos­to­la­ra kadar bir­çok yerde kul­la­nı­yo­ruz ve tü­ke­ti­yo­ruz. Bu­nun­la da kal­mı­yor yük­sek mik­tar­lar­da şeker içe­ren meyve suyu, gazlı içe­cek­ler, kah­val­tı­lık­lar, fast­fo­od gibi hazır gı­da­lar­la da tü­ke­ti­yo­ruz. Dünya sağ­lık ör­gü­tü (DSÖ)’nün ve­ri­le­ri­ne göre, Tür­ki­ye’de şeker tü­ke­ti­mi son 10 yılda yüzde 80 arttı. Di­ye­tis­yen Sü­mey­ye Ayaz, 40 Arena Ga­ze­te­si okur­la­rı için ra­fi­ne (iş­len­miş) şe­ke­rin insan sağ­lı­ğı­na za­rar­la­rı ve şeker tü­ke­ti­mi hak­kın­da merak et­ti­ği­miz tüm so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.
Ra­fi­ne şe­ker­ler vü­cu­da zarar ve­ri­yor
Ön­ce­lik­le şe­ker­ler saf kar­bon­hid­rat ve yoğun ener­ji kay­nak­la­rı­dır. Ra­fi­ne şe­ker­ler insan sağ­lı­ğı­na ger­çek­ten za­ra­rı var mı?
Kar­bon­hid­rat­lar vü­cu­du­mu­zun temel ener­ji kay­nak­la­rı. Gün­lük al­ma­mız ge­re­ken ener­ji­nin ya­rı­sı­na ya­kı­nı­nı kar­bon­hid­rat­lar­dan sağ­lı­yo­ruz. Bey­ni­mi­zin en temel ener­ji kay­na­ğı yine kar­bon­hid­rat­lar ol­mak­ta­dır. Di­yet­ler­de kar­bon­hid­rat­la­rı (ekmek, ma­kar­na vs.) ta­ma­men kes­mek yan­lış bir yak­la­şım. Komp­leks kar­bon­hid­rat de­di­ği­miz iş­len­me­miş ku­ru­bak­la­gil (ku­ru­fa­sul­ye, nohut vs.) mey­ve- sebze ve tahıl (yulaf, çav­dar vs.) gibi kar­bon­hid­rat­lar; vi­ta­min- mi­ne­ral ve posa için iyi kay­nak­lar­dır. Sin­di­rim sis­te­mi için en­zim­le­rin ak­ti­ve ol­ma­sın­da da rol alır­lar.Ra­fi­ne de­di­ği­miz iş­len­miş şeker gibi kar­bon­hid­rat­la­rın ise vü­cu­da ya­ra­rı değil za­ra­rı var­dır. Sağ­lık­lı bir sa­lı­nı­mı­na neden olan bu tat­lan­dı­rı­cı­lar daha fazla kilo alımı, ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rı, dis­li­pi­de­mi­ye (li­pop­ro­te­in­le­rin sa­yı­sal faz­la­lı­ğı ya da ek­sik­li­ği ile iş­lev­sel bo­zuk­luk­la­rı­nı ta­nım­la­yan bir kav­ram­dır) neden ol­mak­ta­dır.
Tatlı kri­zi­nin ne­de­ni az su tü­ke­ti­mi
Yemek ye­dik­ten sonra bir­çok ki­şi­de tatlı yeme is­te­ği uya­nı­yor, bunun se­be­bi nedir?
Tatlı yeme is­te­ği çoğu zaman çok fazla aç ka­lın­dık­tan sonra bir­den­bi­re büyük ha­cim­de yemek yen­di­ği için fazla mik­tar­da in­sü­lin sa­lı­nı­mı son­ra­sın­da da kan şe­ke­ri­nin çok hızlı düş­me­si so­nu­cu oluş­mak­ta­dır, gün için­de ye­ter­siz ener­ji alımı, ye­ter­siz su tü­ke­ti­mi de tatlı kriz­le­ri­ne neden ol­mak­ta­dır. Tatlı kri­zi­niz çok olu­yor­sa uzun süre aç kal­ma­dı­ğı­nız­dan ve ye­ter­li su iç­ti­ği­niz­den emin ol­ma­lı­sı­nız. Su­la­rı­nı­zın içe­ri­si­ne kabuk tar­çın veya ka­ran­fil ek­le­mek tatlı kri­zi­ni­zi bas­tır­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak­tır.
Şeker tü­ket­ti­ğin­de bir­çok kişi mutlu olu­yor, özel­lik­le aşk acısı çeken bi­rey­ler hemen don­dur­ma ya çi­ko­la­ta yemek is­ti­yor, şe­ke­re sal­dı­rı­yor­lar, ger­çek­ten şeker tü­ket­mek mutlu ol­ma­mı­zı sağ­lı­yor mu?
Şe­ker­li yi­ye­cek­ler yen­di­ğin­de her ne kadar mut­lu­luk sal­gı­la­dı­ğı dü­şü­nül­se de, as­lın­da baş­lan­gıç­ta se­ra­to­nin gibi mut­lu­luk ve­ri­ci hor­mon­la­rın sa­lın­ma­sı­na ve za­man­la ba­ğım­lı­lı­ğa neden ol­mak­ta bu durum da mut­suz­luk­la so­nuç­lan­mak­ta­dır. Çünkü bu şeker ba­ğım­lı­lı­ğı kilo alı­mı­na neden ol­mak­ta ve bi­rey­ler mut­suz ol­mak­ta­dır.
“Ço­cuk­la­rı­nı­zı asit­li veya asit­siz meş­ru­bat­lar­dan uzak tutun” uya­rı­sı
Son yıl­lar­da ço­cuk­lar gazlı içe­cek­ler ve fast­fo­od gibi hazır gı­da­la­rı çok tü­ke­ti­yor, ebe­veyn­ler özel­lik­le bu du­rum­dan şi­kâ­yet etse de bir nok­ta­dan sonra pes edi­yor. Bu ko­nu­ya iliş­kin neler söy­ler­si­niz?
Özel­lik­le ço­cuk­luk çağı obe­zi­te­si­nin bu kadar art­tı­ğı bir sü­reç­te şeker ve şe­ker­li gıda alı­mı­nı müm­kün ol­du­ğun­ca azalt­mak iler­de gö­rü­lecek kro­nik has­ta­lık­la­rın ön­len­me­si açı­sın­dan önem­li bir adım­dır. Ço­cuk­la­rı­mı­zın şeker içe­ri­ği ol­duk­ça asit­li veya asit­siz meş­ru­bat­lar, pa­ket­li ürün­ler, şe­ker­le­me­ler­den uzak tu­ta­rak evde ha­zır­lan­mış az şe­ker­li tat­lı­lar veya bal, pek­mez veya bun­lar­la ha­zır­lan­mış tatlı tü­ke­ti­mi­ni art­tır­mak daha sağ­lık­lı bir nesil ye­tiş­tir­me­miz için büyük önem ta­şı­mak­ta­dır. Ço­cuk­luk ça­ğın­da sağ­lık­lı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı hem ço­cuk­luk hem de ye­tiş­kin­lik dö­ne­min­de obe­zi­te­nin önüne ge­çil­me­si için önem­li bir adım­dır.
Son ola­rak ek­le­mek is­te­di­ği­niz bir şey var mı?
Gü­nü­müz­de bir­çok ürü­nün içe­ri­si­ne ka­tı­lan ve kul­la­nı­mı git­tik­çe artan şeker, mısır şu­ru­bu, gli­koz şu­ru­bu, fruk­toz gibi katkı mad­de­le­rin­den do­la­yı obe­zi­te, di­ya­bet (şeker has­ta­lı­ğı) kan­ser ve kalp has­ta­lık­la­rı gö­rül­me oran­la­rı da ar­tı­yor. Bu yüz­den şeker tü­ke­ti­min­de son de­re­ce dik­kat­li ol­mak­ta fayda var. Hazır ürün­ler tü­ket­me­mek ge­re­ki­yor. Özel­lik­le gazlı içe­cek­ler­den uzak dur­mak­ta fayda var, gazlı içe­cek­ler ye­ri­ne soda, su, kefir, ayran, sade kahve ve bitki çay­la­rı tü­ke­ti­le­bi­lir.
Haber İlknur Öncü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir