Ada­let

Reklam
Reklamı Gizle

Tıpkı mil­yon­lar­ca insan gibi ben de son ge­liş­me­le­ri büyük bir dik­kat­le takip et­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Bu ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan çok sev­di­ğim bir klişe geldi ak­lı­ma.
“Ber­lin’de hâ­kim­ler var!”
Ha­ki­ka­ten çok ma­ni­dar bir cüm­le­dir. Hi­kâ­ye­si de şöy­le­dir; Alman Kral II. Fre­de­rick 1750 yı­lın­da Post­dam’dan ge­çer­ken orada bir yeri çok be­ğe­nir ve adam­la­rı­na orada ken­di­si­ne bir saray yap­ma­la­rı­nı em­re­der.
Kra­lın adam­la­rı emrin üze­ri­ne kra­lın be­ğen­di­ği yere gi­der­ler ki orada bir de­ğir­men ol­du­ğu­nu gö­rür­ler. Saray ya­pı­la­bil­me­si için o de­ğir­me­nin ora­dan kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­li­dir. Bunun üze­ri­ne gidip de­ğir­me­nin ka­pı­sı­nı ça­lar­lar. Kar­şı­la­rı­na de­ğir­me­nin sa­hi­bi yaşlı bir adam çıkar. Kra­lın adam­la­rı, kra­lın de­ğir­me­ni satın ala­ca­ğı­nı söy­le­yip kaç para is­te­di­ği­ni so­rar­lar.
Fakat yaşlı de­ğir­men­ci de­ğir­me­ni­ni sat­ma­yı kesin bir dille red­de­der.
Durum krala bil­di­ri­lir. Kral, adam­la­rı­nı geri çe­vi­ren de­ğir­men­ciy­le bir de ken­di­si ko­nuş­mak ister. Yaşlı de­ğir­men­ci kra­lın hu­zu­ru­na çağ­rı­lır. So­rar­lar an­la­tır; “De­ğir­men bana ata­dan kaldı, ben de onu ço­cuk­la­rı­ma bı­ra­ka­ca­ğım.”. Ken­di­si için de­ğir­men sa­tı­lık de­ğil­dir.
Fakat kral da ka­rar­lı­dır; de­ğir­men­ci­nin yü­zü­ne ken­di­si­nin kral ol­du­ğu­nu; is­te­se, de­ğir­me­ni para ver­me­den ala­bi­le­ce­ği­ni söy­ler.
De­ğir­men­ci buna kar­şı­lık o unu­tul­maz ce­va­bı verir:
“Ala­maz­sı­nız. Ber­lin’de hâ­kim­ler var!”
Bu ‘had­di­ni aşan’ söze karşı kra­lın çok hid­det­le­ne­ce­ği dü­şü­nü­lür.
Fakat o bu söz­den hoş­nut olur. Bunun üze­ri­ne kral ta­ri­he geçen şu sö­zü­nü söy­ler:
“Hiç­bir güç, hiç­bir si­ya­set, hiç­bir ik­ti­dar kral bile olsa ada­let­ten üstün de­ğil­dir. Hiç kimse ada­le­tin üs­tü­ne çı­ka­maz.”
Kral sa­ra­yı­nı da de­ğir­me­ni yık­ma­dan de­ğir­me­nin ya­nı­na yap­tı­rır.
Bu hi­ka­ye doğru mudur bi­lin­mez ama de­ğir­men ve saray hâlâ dim­dik ayak­ta­dır. Ve di­ye­ce­ğim o ki; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti bü­yük­tür.

Anahtar Kelime:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir